Zoznam projektov

NÁZOV PROJEKTU Program Organizačná jednotka Dátum ukončenia Stav projektu
Prenájom nebytových priestorov SO SAŽP v rámci OP KŽP v roku 2022 II. OP KŽP SF EÚ 31.12.2022 v realizácii
Zabezpečenie mzdových výdavkov na podporu implementácie SO SAŽP v rokoch 2022-2023 OP KŽP SF EÚ 31.5.2023 v realizácii
Better CLIMA based on the BEST experiences - CLIMA BEST SE OEVV 26.10.2023 v realizácii
Malé zlepšenia eGov služieb v Slovenskej agentúre životného prostredia OP II SEI 31.10.2023 v realizácii
Výmena kotlov v domácnostiach pre lepšie ovzdušie OP KŽP SPO 30.9.2023 v realizácii
Počiatočné zhodnotenie a budovanie kapacít pre vytvorenie národných stratégií EMS pre plastový odpad s cieľom zabrániť a minimalizovať jeho tvorbe UNEP/NORAD RCBD 31.6.2022 v realizácii
Implementácia špecifických kritérií pre VO zameraných na predchádzanie a znižovanie odpadu z plastov v Albánsku UNEP/NORAD RCBD 31.6.2022 v realizácii
Regionálna štúdia obehového hospodárstva v e-sektore v SaVE regióne UNEP GEF RCBD 28.2.2022 v realizácii
Vzdelávacie ekocentrum pre oblasť klimatickej zmeny (Living Lab) v SEV Dropie / Climate change and environment education centre (Living Lab) in Dropie EEA Grants and Norway Grants OEVVO 14.6.2024 v realizácii
Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia LIFE + spolufinancovanie MŽP SR OAHŽP 31.12.2027 v realizácii
Spracovanie dokumentov miestnych územných systémov ekologickej stability pre potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry (MÚSES) OP KŽP SE 31.8.2023 v realizácii
Informačný program o nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA OP KŽP ONP 31.3.2022 v realizácii
Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku OP KŽP ONP 31.12.2022 v realizácii
Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska OP KŽP ONP 31.12.2023 v realizácii
Spracovanie dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability pre potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry (RÚSES II) OP KŽP SERP 31.3.2022 v realizácii