Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia

Stav projektu:
prebieha
Program:
LIFE + spolufinancovanie MŽP SR

Cieľ:

Hlavným zámerom projektu je podpora efektívneho riadenia kvality ovzdušia s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie.
Dosiahnutie tohto zámeru sa očakáva realizovaním aktivít na splnenie konkrétnych cieľov projektu:
• Zlepšenie efektívneho riadenia kvality ovzdušia a implementácia Programov na zlepšenie kvality ovzdušia
• Podpora opatrení týkajúcich sa kvality ovzdušia a zvyšovanie povedomia o dôležitosti kvality ovzdušia
• Urýchlenie vykonávania opatrení na minimalizáciu negatívnych vplyvov vykurovania domácností a dopravy na kvalitu ovzdušia
• Podpora výmeny tepelných zdrojov (kotlov) v domácnostiach
• Zlepšenie monitorovania a podávania správ o kvalite ovzdušia na regionálnej a miestnej úrovni

Aktivity:

Na dosiahnutie stanovených cieľov projektu budú jednotlivými partnermi realizované nasledovné aktivity:
• Vytvorenie národnej siete manažérov kvality ovzdušia a koordinačnej jednotky na MŽP SR
• Osvetové kampane a vzdelávacie programy na podporu opatrení v oblasti kvality ovzdušia a zvyšovanie povedomia o význame kvality ovzdušia
• Demonštračné projekty zamerané na vykurovanie domácností
• Pilotné projekty zamerané na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre dopravné riešenia na zlepšenie kvality ovzdušia vo vybraných mestách
• Zber miestnych údajov, hodnotenie emisných inventúr a modelovanie kvality ovzdušia

Výstupy:

• Vybudujú sa kapacity regionálnych a štátnych orgánov na posilnenie plánovania a riadenia kvality ovzdušia na regionálnej a miestnej úrovni.
• Zvýši sa povedomie miestnych úradníkov a verejnosti o otázke znečistenia ovzdušia, jeho príčinách a vplyvoch, podporia sa iniciatívy v oblasti kvality ovzdušia, vytvoria sa mechanizmy na podporu spolupráce zástupcov orgánov štátnej správy a samosprávy v oblasti riadenia kvality ovzdušia. Prostredníctvom vzdelávacích aktivít sa zapoja školy.
• Vo vybraných obciach prebehnú demonštračné projekty zamerané na vykurovanie domácností vrátane vzdelávacích aktivít (správne techniky spaľovania, environmentálny dosah), dotačných opatrení (výmena starých kotlov, využívanie obnoviteľných zdrojov) a monitorovania pokroku v zlepšovaní kvality ovzdušia. Následne sa posúdi efektívnosť týchto opatrení a výsledky budú použité pri navrhovaní regionálnych a miestnych politík, ako aj právnych predpisov na zlepšenie efektívnosti opatrení v oblasti kvality ovzdušia.
• Zhotovia sa pilotné projekty štúdií uskutočniteľnosti riešenia udržateľnej dopravy vo vybraných mestách, výsledky štúdií budú začlenené do plánov udržateľnej mobility.
• Zlepší sa dostupnosť a kvalita údajov na lokálnej úrovni ako podklad pre následne

Kontaktná osoba:
Ing. Zuzana Lieskovská