Zoznam projektov

NÁZOV PROJEKTU Program Organizačná jednotka Dátum ukončenia Stav projektu
Spracovanie dokumentov miestnych územných systémov ekologickej stability pre potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry (MÚSES) OP KŽP SE 31.12.2023 v realizácii
Obnova SEV SAŽP Dropie OP KŽP ORP 28.2.2021 v realizácii
Vzdelávacie aktivity a cestovné náhrady zamestnancov SO SAŽP v rámci OP KŽP II. OP KŽP SF EÚ 31.12.2019 v realizácii
Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta 2019 Environmentálny fond ORP 31.10.2019 v realizácii
Budovanie inštitucionálnych kapacít na posilnenie efektívneho fungovania manažmentu v odpadovom hospodárstve SlovakAid OEMBD 31.5.2020 v realizácii
Elektronizácia riadenia procesov štrukturálnych fondov v rámci SF EÚ OP KŽP SF EÚ 30.6.2020 v realizácii
OP KŽP - MTZ a publicita III OP KŽP SF EÚ 30.4.2020 v realizácii
Prenájom nebytových priestorov SO SAŽP v rámci OP KŽP II OP KŽP SF EÚ 31.12.2020 v realizácii
Právne služby na podporu implementácie SO SAŽP v rámci OP KŽP II OP KŽP SF EÚ 30.4.2023 v realizácii
Posilnenie efektívnej implementácie Bazilejského dohovoru v súvislosti s plnením reportingových povinností vo vybratých krajinách stredozemného regiónu UNEP/MAP RCBD 31.7.2020 v realizácii
Mediálna kampaň na podporu implementácie OP KŽP OP KŽP SF EÚ 31.12.2019 v realizácii
Informačný program o nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA OP KŽP ONP 31.5.2021 v realizácii
Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku OP KŽP ONP 31.12.2022 v realizácii
Propagácia a externé služby SO SAŽP na podporu implementácie OP KŽP OP KŽP SF EÚ 31.8.2019 v realizácii
Restoring and managing ecological corridors in mountains as the green infrastructure in the Danube basin Interreg DTP OHSKS 1.5.2021 v realizácii
Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska OP KŽP ONP 31.1.2021 v realizácii
Podpora v oblasti zdieľania odbornosti a vedomostí Slovenskej Eionet praxe v environmentálnom hodnotení a implementácie princípov podľa SEIS v krajinách (ENI SEIS II Východ) EEA OHSKS -.-.2019 v realizácii
Spracovanie dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability pre potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry (RÚSES II) OP KŽP SERP 31.3.2022 v realizácii
Prenájom nebytových priestorov SO SAŽP v rámci OP KŽP OP KŽP SF EÚ 31.12.2019 v realizácii
Zabezpečenie mzdových výdavkov na podporu implementácie SO SAŽP v rokoch 2018-2019 OP KŽP SF EÚ 31.12.2019 v realizácii
Taste of Danubian Nature / Chute podunajskej prírody Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko OEVVO 31.12.2019 v realizácii
Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky LIFE+, Príroda a Biodiverzita OSŽPEVV 31.12.2022 v realizácii