Zoznam projektov

NÁZOV PROJEKTU Program Organizačná jednotka Dátum ukončenia Stav projektu
Zabezpečenie mzdových výdavkov na podporu implementácie SO SAŽP v roku 2020 OP KŽP SF EÚ 31.12.2020 v realizácii
Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia LIFE + spolufinancovanie MŽP SR OAHŽP 31.12.2027 v realizácii
Piloting Public Procurement of Innovation COSME ORP 16.5.2023 v realizácii
Spracovanie dokumentov miestnych územných systémov ekologickej stability pre potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry (MÚSES) OP KŽP SE 31.8.2023 v realizácii
Obnova SEV SAŽP Dropie OP KŽP ORP 28.2.2021 v realizácii
Budovanie inštitucionálnych kapacít na posilnenie efektívneho fungovania manažmentu v odpadovom hospodárstve SlovakAid OEMBD 31.5.2020 v realizácii
Elektronizácia riadenia procesov štrukturálnych fondov v rámci SF EÚ OP KŽP SF EÚ 30.6.2020 v realizácii
Prenájom nebytových priestorov SO SAŽP v rámci OP KŽP II OP KŽP SF EÚ 31.12.2020 v realizácii
Právne služby na podporu implementácie SO SAŽP v rámci OP KŽP II OP KŽP SF EÚ 30.4.2023 v realizácii
Posilnenie efektívnej implementácie Bazilejského dohovoru v súvislosti s plnením reportingových povinností vo vybratých krajinách stredozemného regiónu UNEP/MAP RCBD 31.7.2020 v realizácii
Informačný program o nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA OP KŽP ONP 31.5.2021 v realizácii
Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku OP KŽP ONP 31.12.2022 v realizácii
Restoring and managing ecological corridors in mountains as the green infrastructure in the Danube basin Interreg DTP OHSKS 1.5.2021 v realizácii
Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska OP KŽP ONP 31.1.2021 v realizácii
Spracovanie dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability pre potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry (RÚSES II) OP KŽP SERP 31.3.2022 v realizácii
Taste of Danubian Nature / Chute podunajskej prírody Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko OEVVO 30.6.2020 v realizácii
Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky LIFE+, Príroda a Biodiverzita OSŽPEVV 31.12.2022 v realizácii