Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia

populair

Stav projektu: prebieha
Program: LIFE + spolufinancovanie MŽP SR

Cieľ projektu:

Hlavným zámerom projektu je podpora efektívneho riadenia kvality ovzdušia s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie. Dosiahnutie tohto zámeru sa očakáva realizovaním aktivít na splnenie konkrétnych cieľov projektu:

 • Zlepšenie efektívneho riadenia kvality ovzdušia a implementácia Programov na zlepšenie kvality ovzdušia
 • Podpora opatrení týkajúcich sa kvality ovzdušia a zvyšovanie povedomia o dôležitosti kvality ovzdušia
 • Urýchlenie vykonávania opatrení na minimalizáciu negatívnych vplyvov vykurovania domácností a dopravy na kvalitu ovzdušia
 • Podpora výmeny tepelných zdrojov (kotlov) v domácnostiach
 • Zlepšenie monitorovania a podávania správ o kvalite ovzdušia na regionálnej a miestnej úrovni

Aktivity projektu:

Na dosiahnutie stanovených cieľov projektu budú jednotlivými partnermi realizované nasledovné aktivity:

 • Vytvorenie národnej siete manažérov kvality ovzdušia a koordinačnej jednotky na MŽP SR
 • Osvetové kampane a vzdelávacie programy na podporu opatrení v oblasti kvality ovzdušia a zvyšovanie povedomia o význame kvality ovzdušia
 • Demonštračné projekty zamerané na vykurovanie domácností
 • Pilotné projekty zamerané na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre dopravné riešenia na zlepšenie kvality ovzdušia vo vybraných mestách
 • Zber miestnych údajov, hodnotenie emisných inventúr a modelovanie kvality ovzdušia

Výstupy projektu:

 • Vybudujú sa kapacity regionálnych a štátnych orgánov na posilnenie plánovania a riadenia kvality ovzdušia na regionálnej a miestnej úrovni. 
 • Zvýši sa povedomie miestnych úradníkov a verejnosti o otázke znečistenia ovzdušia, jeho príčinách a vplyvoch, podporia sa iniciatívy v oblasti kvality ovzdušia, vytvoria sa mechanizmy na podporu spolupráce zástupcov orgánov štátnej správy a samosprávy v oblasti riadenia kvality ovzdušia. Prostredníctvom vzdelávacích aktivít sa zapoja školy.
 • Vo vybraných obciach prebehnú demonštračné projekty zamerané na vykurovanie domácností vrátane vzdelávacích aktivít (správne techniky spaľovania, environmentálny dosah), dotačných opatrení (výmena starých kotlov, využívanie obnoviteľných zdrojov) a monitorovania pokroku v zlepšovaní kvality ovzdušia. Následne sa posúdi efektívnosť týchto opatrení a výsledky budú použité pri navrhovaní regionálnych a miestnych politík, ako aj právnych predpisov na zlepšenie efektívnosti opatrení v oblasti kvality ovzdušia.
 • Zhotovia sa pilotné projekty štúdií uskutočniteľnosti riešenia udržateľnej dopravy vo vybraných mestách, výsledky štúdií budú začlenené do plánov udržateľnej mobility. 
 • Zlepší sa dostupnosť a kvalita údajov na lokálnej úrovni

Kontaktná osoba:
Ing. Zuzana Lieskovská