Zabezpečenie mzdových výdavkov na podporu implementácie SO SAŽP v rokoch 2022-2023

Stav projektu: prebieha
Program: OP KŽP

Cieľ projektu:

Financovanie časti miezd (stabilizačné príspevky vrátane povinných odvodov zamestnávateľa) zamestnancov Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) - administratívne kapacity.

Aktivity projektu:

Výstupy projektu:

Realizáciou aktivít projektu sa vytvorí základný predpoklad na zabezpečenie stabilizovaných, kvalitných a motivovaných administratívnych kapacít SAŽP ako SO pre OP KŽP.

Kontaktná osoba:
Mgr. Miroslava Gogová