Počiatočné zhodnotenie a budovanie kapacít pre vytvorenie národných stratégií EMS pre plastový odpad s cieľom zabrániť a minimalizovať jeho tvorbe

Program:
UNEP/NORAD

Cieľ:

Cieľom projektu je uskutočniť počiatočné hodnotenie a poskytnúť podporu pri úprave právneho a inštitucionálneho rámca s cieľom zabezpečiť ESM plastového odpadu, ako aj definovať a naplánovať príslušné opatrenia na podporu predchádzania a minimalizácie plastového odpadu v rámci vnútroštátnych politík a stratégií.

Aktivity:

  • Analýza súčasnej situácie v odpadovom hospodárstve z legislatívneho, inštitucionálneho a praktického hľadiska
  • Testovanie nástroja (Toolkit) Bazilejského dohovoru na inventarizáciu plastového odpadu
  • Posúdenie a podpora so zámerom upraviť národný právny a inštitucionálny rámec s cieľom zabezpečiť ESM plastového odpadu, predchádzať a minimalizovať jeho tvorbu. Vypracovanie súboru odporúčaní pre región
  • Organizácia regionálneho workshopu na podporu tém projektu

Výstupy:

  • Analýza popisujúca súčasný stav manažmentu odpadov so zameraním na plastový odpad
  • Správa s identifikovanými zdrojmi a množstvami plastového odpadu a zlepšený manažment dát pomocou testovania nástroja na inventarizáciu plastového odpadu
  • Hodnotiaci dokument, v ktorom sa hodnotí národný právny a inštitucionálny rámec a navrhujú sa odporúčania na zabezpečenie ESM plastového odpadu
  • Súbor použiteľných opatrení a stratégií zameraných na predchádzanie a minimalizáciu plastového odpadu v krajinách projektu je vypracovaný pomocou usmernení BD
  • Správa a prezentácie zo záverečného workshopu

Kontaktná osoba:
RNDr. Dana Lapešová