Submitted by stanislav.hupian on Fri, 04/16/2021 - 08:05
Stav projektu
Organizačná jednotka
Program
Deň - koniec projektu
31
Mesiac - koniec projektu
6
Rok - koniec projektu
2022
Cieľ

Cieľom projektu je uskutočniť počiatočné hodnotenie a poskytnúť podporu pri úprave právneho a inštitucionálneho rámca s cieľom zabezpečiť ESM plastového odpadu, ako aj definovať a naplánovať príslušné opatrenia na podporu predchádzania a minimalizácie plastového odpadu v rámci vnútroštátnych politík a stratégií.

Aktivity
  • Analýza súčasnej situácie v odpadovom hospodárstve z legislatívneho, inštitucionálneho a praktického hľadiska
  • Testovanie nástroja (Toolkit) Bazilejského dohovoru na inventarizáciu plastového odpadu
  • Posúdenie a podpora so zámerom upraviť národný právny a inštitucionálny rámec s cieľom zabezpečiť ESM plastového odpadu, predchádzať a minimalizovať jeho tvorbu. Vypracovanie súboru odporúčaní pre región
  • Organizácia regionálneho workshopu na podporu tém projektu
Výstupy
  • Analýza popisujúca súčasný stav manažmentu odpadov so zameraním na plastový odpad
  • Správa s identifikovanými zdrojmi a množstvami plastového odpadu a zlepšený manažment dát pomocou testovania nástroja na inventarizáciu plastového odpadu
  • Hodnotiaci dokument, v ktorom sa hodnotí národný právny a inštitucionálny rámec a navrhujú sa odporúčania na zabezpečenie ESM plastového odpadu
  • Súbor použiteľných opatrení a stratégií zameraných na predchádzanie a minimalizáciu plastového odpadu v krajinách projektu je vypracovaný pomocou usmernení BD
  • Správa a prezentácie zo záverečného workshopu
Kontaktná osoba
RNDr. Dana Lapešová
Email
dana.lapesova@sazp.sk