Submitted by stanislav.hupian on Tue, 10/08/2019 - 11:26
Stav projektu
Organizačná jednotka
Program
Deň - koniec projektu
20
Mesiac - koniec projektu
9
Rok - koniec projektu
2021
Cieľ

Špecifickým cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života a zdravia obyvateľov Moldavska prostredníctvom efektívneho a udržateľného manažmentu vodných zdrojov,  odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia. V predloženom projekte by toto malo byť dosiahnuté dvomi hlavnými aktivitami zlepšením systému nakladania a spracovania odpadu a jeho kontroly a zvyšovaním  environmentálneho povedomia pomocou vzdelávacích programov

Aktivity
 • Analýza súčasnej situácie v oblasti dodržiavania zákona o odpadoch a súvisiacich právnych predpisov
 • Vypracovanie návrhu (usmernenia / odporúčania) pre konkrétne kapitoly predpisov o dodržiavaní odpadovej legislatívy
 • Pilotné kontroly na testovanie vypracovaného kontrolného zoznamu odpadového hospodárstva v súbore najmenej 5 až 10 ekonomických subjektov na úrovni obvodu Štátnej environmentálnej inšpekcie (SEI)
 • Študijná návšteva na Slovensku - spolupráca s environmentálnou agentúrou / inšpekcia odpadového hospodárstva
Výstupy
 • Analyzovaná súčasná legislatíva a postupy a identifikované nedostatky
 • Prehľad aktuálnej praxe u pôvodcov odpadu v problematike projektu, zistené  nedostatky v praxi
 • Spracovaný návrh na efektívne zabezpečenie štátneho dozoru  nad dodržiavaním odpadovej legislatívy, definované nedostatky aktuálneho stavu, vypracované kontrolné zoznamy na vykonávanie kontrol
 • Zaškolení zástupcovia štátnej správy MD (cca 100 účastníkov) vo veci odpadového hospodárstva (inšpekcia, agentúra, ministerstvo) v zmysle aktuálnych legislatívnych zmien a potrieb v pracovných postupoch najmä v súvislosti s povoľovaním a kontrolnou činnosťou
 • Identifikované  a uplatnené nástroje na zber a ohlasovanie dát o odpadoch v jednotlivých skupinách priemyslu súvisiacich s odpadovým hospodárstvom
 • Zistená uplatniteľnosť a efektivita kontrolných zoznamov (vypracovaných v predošlých aktivitách projektu) a prax, prípadne nedostatky v ich uplatňovaní
 • Poskytnuté informácie, skúsenosti a príklady zo SK metód a postupov v kontrolnej činnosti s prihliadnutím na prax a potreby Moldavska, identifikované nedostatky v postupoch MD inšpekcie
 • Zvýšené odborné kapacity a povedomie o potrebe a postupoch presadzovania ustanovení MD odpadovej legislatívy, poskytovanie informácií k novej legislatíve a kontrolným metódam, prezentované výstupy a závery k projektu
 • Zvýšené povedomie o potrebe a postupoch presadzovania ustanovení MD odpadovej legislatívy, poskytovanie informácií k novej legislatíve a kontrolným metódam, prezentované výstupy a závery k projektu
Kontaktná osoba
RNDr. Dana Lapešová
Email
dana.lapesova@sazp.sk