Submitted by stanislav.hupian on Mon, 03/21/2022 - 09:05

Prebieha Etapa R3 – Implementácia a testovanie

 • Názov projektu: Malé zlepšenia eGov služieb v Slovenskej agentúre životného prostredia
 • Kód projektu: 311071BMM5
 • Prijímateľ: Slovenská agentúra životného prostredia
 • Miesto realizácie projektu: Slovensko
 • Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
 • Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja
 • Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť
 • Kód výzvy: OPII-2021/7/14-DOP
 • Konkrétny cieľ:
  • 311070031 - 7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov
  • 311070041 - 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov
 • Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky www.mirri.gov.sk
 • Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

 

Loga projektu

Stav
Stav projektu
Organizačná jednotka
Program
Deň - koniec projektu
31
Mesiac - koniec projektu
12
Rok - koniec projektu
2023
Cieľ

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie vybraných elektronických služieb Slovenskej agentúry životného prostredia a zlepšenie obsahu a užívateľskej prívetivosti webových sídiel www.enviroportal.sk a www.sazp.sk

Zámerom SAŽP je poskytovať také elektronické služby a informácie, ktoré sú prehľadné a praktické. Majú intuitívny dizajn, sú zrozumiteľné, ľahko vyhľadateľné a ľahko použiteľné. Snahou je, aby kvalitný dizajn sprevádzala zrozumiteľná navigácia, ktorá používateľom šetrí čas a námahu. Je napísaná ľudskou rečou a z perspektívy používateľa. Je vecná, stručná a je z nej jasné, komu je určená.

Predmetom projektu je vytvorenie ľudských zdrojov pre agilné riešenie vznikajúcich problémov pre oblasť elektronických služieb v gescii SAŽP. Rovnako sú predmetom projektu malé technologické zlepšenia, ktoré budú mať dopad na používateľskú kvalitu, použiteľnosť a jednoduchosť koncových elektronických služieb SAŽP a webových sídel www.enviroportal.sk a www.sazp.sk

Predmetom projektu sú nasledovné biznis služby:

•    Poskytovanie informácií o procese posudzovania vplyvov na životné prostredie,
•    Publikovanie dokumentov súvisiacich s procesom riešenia environmentálnych záťaží,
•    Sprístupnenie Registra prevádzok vyžadujúcich integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania a vydaných integrovaných povolení,
•    Sprístupnenie registra informácií o najlepších dostupných technikách v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania,
•    Poskytovanie výsledkov kontrol vykonaných v prevádzkach vyžadujúcich integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania,
•    Poskytovanie zoznamu oprávnených osôb v procese integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania,
•    Poskytovanie informácií o životnom prostredí,
•    Slobodný prístup k informáciám.

Aktivity
 • Aktivita 1: Vytváranie expertných tímov, ktoré zastrešia agendu agilného zlepšovania zákazníckej skúsenosti
  • Podaktivita 1.1. Zavedenie a štandardizovanie manažmentu spätnej väzby
   V rámci podaktivity bude realizované:
   • zavedenie a štandardizovanie manažmentu spätnej väzby
   • monitorovanie spätnej väzby
   • analýza, posúdenie a zapracovanie spätnej väzby
  • Podaktivita 1.2. Budovanie ľudského kapitálu a know-how
    
 • Aktivita 2: Implementácia „malých zlepšení“ na Front/Back-ende, ktoré služby zjednodušia, zvýšia ich prívetivosť a tým zvýšia ich používanie a spokojnosť s nimi
  • Podaktivita 2.1 Realizácia zmien na Front-Ende
   • Nedostatky súčasného stavu:
    • chýbajú zjednodušené, ľahko čitateľné a zrozumiteľné informácie
    • v súčasnosti nie je možná prehľadná a zrozumiteľná navigácia občana jednotlivými procesmi
    • chýbajú návody a informácie napísané „ľudskou rečou“
    • neresponzívny dizajn
    • chýbajúci mechanizmus proaktívneho informovania občana
    • chýba užívateľsky prívetivejší spôsob sťahovania dokumentov
   • Podaktivita 2.2 Realizácia zmien na Back-Ende (zmeny procesov, aplikačných rozhraní, dátové a procesné integrácie)
   • Podaktivita 2.3 Zlepšenia webových sídel
    • zosúladenie používateľského rozhrania webového sídla s jednotným dizajn manuálom elektronických služieb
    • vytvorenie responzívneho rozhrania
    • zosúladenie so štandardami prístupnosť
    • zvýšenie spokojnosti
  Výstupy
  • Očakávané výstupy:
   • zníženie počtu klikov potrebných na získanie informácie, resp. realizáciu služby
   • zavedenie proaktívneho informovania občana
   • vytvorenie notifikačného mechanizmu
   • zosúladenie používateľského rozhrania s jednotným dizajn manuálom elektronických služieb
   • vytvorenie responzívneho rozhrania
   • zosúladenie so štandardami prístupnosti
   • vytvorenie verejne dostupných aplikačných rozhraní pre zdieľanie otvorených údajov vybraných agendových IS a vytvorenie výpisov zo zdrojových evidencií
   • aplikačné rozhrania pre zdieľanie údajov medzi organizáciami verejnej správy vytvorené na štandardoch webových služieb a vo formátoch nezávislých na proprietárnom softvéri
  Kontaktná osoba
  Ing. Marek Hubáček
  Email
  marek.hubacek@sazp.sk