Submitted by stanislav.hupian on Thu, 04/20/2023 - 09:49
Stav projektu
Organizačná jednotka
Program
Deň - koniec projektu
31
Mesiac - koniec projektu
12
Rok - koniec projektu
2023
Cieľ

Špecifickým cieľom projektu je zlepšiť stav ochrany druhov a biotopov a posilniť biodiverzitu, najmä v rámci sústavy Natura 2000; konkrétnym cieľom projektu je podporiť udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, zabezpečiť ochranu životného prostredia, aktívne prispôsobenie sa zmenám klímy a propagáciu energetickej účinnosti a nízkouhlíkového hospodárstva

Aktivity

Hlavnou aktivitou projektu je Spracovanie dokumentov územného systému ekologickej stability (v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) t. j. 30 dokumentov miestnych územných systémov ekologickej stability.

Dokumenty MÚSES sa stanú záväzným ekologickým regulatívom pre plánovacie procesy v krajine a rozhodovaciu činnosť orgánov verejnej správy. Merateľnými ukazovateľmi projektu bude 30 dokumentov MÚSES ako dokument určený na ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života na miestnej úrovni.

Výstupy

30 dokumentov miestneho územného systému ekologickej stability katastrálneho územia vybraných obcí

Kontaktná osoba
Ing. Rastislav Staník
Email
rastislav.stanik@sazp.sk