Submitted by stanislav.hupian on Thu, 04/20/2023 - 09:34
Stav projektu
Organizačná jednotka
Program
Deň - koniec projektu
31
Mesiac - koniec projektu
12
Rok - koniec projektu
2023
Cieľ

Zabezpečenie funkčného informačného systému pre sprístupnenie informácií o oprávnených osobách v zmysle legislatívnych požiadaviek v oblasti ochrany ovzdušia

Aktivity

1. Analýza business procesov a požiadaviek - Identifikácia vrcholových prípadov použitia zakreslená pomocou UML. Analýza súčasnej dátovej štruktúry a návrh novej štruktúry spolu s popisom migračnej schémy existujúcich dát. Navrhovaná dátová štruktúra bude popísaná pomocou ERD diagramu a musí byť implementovateľná v relačnej databáze.

2. Programovanie informačného systému – Vytvorenie verejne dostupnej časti pomocou HTML, CSS, Javascript ktorá bude spĺňať kritéria kladené na weby a informačné systémy vo verejnej správe (Vyhláška 78/2020 Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciuzo 16. marca 2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy, https://idsk.gov.sk/). Vytvorenie autorizovanej časti pre oprávnené osoby v rámci ktorej môžu oprávnené osoby editovať svoje údaje. Aplikácia bude postavená na 3-vrstvovej architektúre, MVC (model view controller), kde bude oddelená prezentačná, aplikačná a dátová logika.

3. Migrácia dát – Migrácia existujúcich dát z NoSQL databázy MongoDb do relačnej databázy Oracle. Po migrácií musí byť zachovaná štruktúra vzťahov medzi entitami (Relačné vzťahy 1:n, m:n, n:1)

Výstupy

Identifikácia vrcholových prípadov použitia zakreslená pomocou UML.

Analýza súčasnej dátovej štruktúry a návrh novej štruktúry spolu s popisom migračnej schémy existujúcich dát Vytvorenie verejne dostupnej časti pomocou HTML, CSS, Javascript ktorá bude spĺňať kritéria kladené na weby

Migrácia existujúcich dát z NoSQL databázy MongoDb do relačnej databázy Oracle

Kontaktná osoba
Mgr. Veronika Ištenešová
Email
veronika.istenesova@sazp.sk