Submitted by stanislav.hupian on Thu, 07/18/2019 - 09:38
Stav projektu
Organizačná jednotka
Program
Deň - koniec projektu
31
Mesiac - koniec projektu
12
Rok - koniec projektu
2020
Cieľ

Cieľom projektu "Prenájom nebytových priestorov SO SAŽP v rámci OP KŽP II. je financovanie prenájmu nebytových priestorov a súvisiacich prevádzkových nákladov (tepelná energia, elektrická energia, vodné, stočné, zrážková voda, odvoz odpadu) Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) ako sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia na základe uzatvorených Zmlúv o nájme nebytových priestorov v r. 2018-2019.

Aktivity

Prenájom nebytových priestorov.

Výstupy

Realizáciou aktivít projektu sa vytvorí základný predpoklad na zabezpečenie plynulej implementácie OP KŽP. Využitím finančných prostriedkov v rámci technickej pomoci OP KŽP sa zabezpečí posilnenie kvality vykonávaných činností, na ktoré je potrebná podpora externého subjektu. Financovanie projektu bude realizované kombinovaným systémom zálohovej platby a systémom refundácie, z dôvodu, že SAŽP nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na pokrytie predmetných výdavkov tak, aby boli zabezpečené podmienky pre kvalitný a efektívny proces implementácie OP KŽP.

Kontaktná osoba
Ing. Stanislav Uhrin
Email
stanislav.uhrin@sazp.sk