Submitted by stanislav.hupian on Thu, 07/18/2019 - 10:25
Stav projektu
Organizačná jednotka
Program
Deň - koniec projektu
30
Mesiac - koniec projektu
4
Rok - koniec projektu
2020
Cieľ

Cieľom projektu "OP KŽP - MTZ a publicita III." je zabezpečenie efektívnej implementácie operačného programu prostredníctvom erudovaných ľudských zdrojov s dostatočným materiálno-technickým, prevádzkovým zabezpečením. Dostatočné materiálno-technické, prevádzkové zabezpečenie vytvorí podmienky pre kvalitné vykonávanie činností administratívnych kapacít v súlade a v rozsahu práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom. S výkonom vyššie uvedených úloh súvisia aj oprávnené aktivity v rámci OP KŽP ako aj oprávnené aktivity v rámci ukončovania OP ŽP.

Aktivity

Realizáciou aktivít projektu bude zabezpečený efektívny výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP KŽP prostredníctvom materiálno-technického vybavenia, vrátane prevádzkovej podpory a zároveň prostredníctvom vyhovujúcich administratívnych priestorov pre zamestnancov Sekcie fondov EÚ.

Výstupy

Realizáciou aktivít projektu sa vytvorí základný predpoklad na zabezpečenie plynulej implementácie OP KŽP. Využitím finančných prostriedkov v rámci technickej pomoci OP KŽP sa zabezpečí posilnenie kvality vykonávaných činností, na ktoré je potrebná podpora externého subjektu. Financovanie projektu bude realizované kombinovaným systémom zálohovej platby a systémom refundácie, z dôvodu, že SAŽP nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na pokrytie predmetných výdavkov tak, aby boli zabezpečené podmienky pre kvalitný a efektívny proces implementácie OP KŽP.

Kontaktná osoba
Mgr. Adela Hritzová
Email
adela.hritzova@sazp.sk