Submitted by stanislav.hupian on Fri, 11/15/2019 - 09:45

Celková zazmluvnená suma: 542 354,58 EUR

Stav projektu
Organizačná jednotka
Program
Deň - koniec projektu
22
Mesiac - koniec projektu
7
Rok - koniec projektu
2021
Cieľ

Hlavným cieľom projektu "SEV SAZP DROPIE" v Zemianskej Olči na ulici Kolárovská 888 je zníženie spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy a to zlepšením tepelno-technických vlastností obalových konštrukcií objektu s využitím energie z obnoviteľných zdrojov, čím bude dosiahnutá úspora celkovej potreby energie ako aj primárnej energie objektu. Je situovaný v areáli Strediska environmentálnej výchovy (ďalej len „SEV“) Slovenskej agentúry životného prostredia (ďalej len „SAŽP“) Dropie, ktorý sa nachádza na Dolnom Žitnom ostrove, na pozemkoch s parcelnými číslami: 2574/20, 2574/19, 2574/18, v katastrálnom území Zemianska Olča, evidovaných na Výpise z Listu vlastníctva č. 1667. Areál SEV SAŽP Dropie obklopuje Chránené vtáčie územie (ďalej „CHVÚ“) Ostrovné lúky. CHVÚ Ostrovné lúky poskytuje životný priestor naturovským druhom.

Aktivity

Projekt sa bude realizovať jednou hlavnou aktivitou " Obnova SEV SAŽP DROPIE", nakoľko predmetom projektu je jedna budova zatriedená do kategórie "budova škôl a školských zariadení" v súlade s §3 ods.5 zákona 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Projektová dokumentácia v rozsahu pre ohlásenie stavených úprav bola vypracovaná spoločnosťou „JF con, s.r.o.“, s ktorou SAŽP uzatvorila Zmluvu o dielo dňa 06.09.2017. Budova SEV SAŽP DROPIE bola postavená v 60. rokoch minulého storočia z materiálov, ktoré mali primerané tepelnotechnické vlastnosti pre dané obdobie avšak nevyhovujú súčasným normám. Záver energetického auditu odporučil opatrenia:

 • rekonštrukciu a modernizáciu stavebného objektu,
 • rekonštrukciu a modernizáciu vykurovania,
 • rekonštrukciu a modernizáciu prípravy teplej vody,
 • rekonštrukciu a modernizáciu systémov osvetlenia,
 • nadstavbu.
Výstupy

Očakávané merateľné ukazovatele:

 • Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE: 31,1850 MWh/rok
 • Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov: 1,7486 t ekviv. CO2
 • Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove: 5,0000 ks
 • Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie: 1,0000 ks
 • Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek: 557,4600 m2
 • Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti: 8,3354 MWh/rok
 • Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti: 49,0240 MWh/rok
 • Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách: 40 688,6193 kWh/rok
 • Zníženie potreby energie vo verejných budovách: 105 936,5022 kWh/rok
 • Zníženie produkcie emisií NOx: 5,5000 Kg/rok
 • Zníženie produkcie emisií SO2: 4,4000 Kg/rok
 • Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách: 60 595,9916 kWh/rok
 • Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov: 0,0247 MW
 • Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov: 0,0247 MWt
Kontaktná osoba
Ing. Patrícia Čunderlíková
Email
patricia.cunderlikova@sazp.sk