Submitted by stanislav.hupian on Tue, 08/21/2018 - 15:44
Stav
Stav projektu
Organizačná jednotka
Program
Deň - koniec projektu
31
Mesiac - koniec projektu
12
Rok - koniec projektu
2018
Cieľ

Cieľom projektu "MTZ AK SO SAŽP a publicita v rámci OP KŽP" je zabezpečenie efektívnej implementácie operačného programu prostredníctvom erudovaných ľudských zdrojov s dostatočným materiálno-technickým, prevádzkovým zabezpečením. Dostatočné materiálno-technické, prevádzkové zabezpečenie vytvoria podmienky pre kvalitné vykonávanie činností administratívnych kapacít v súlade a v rozsahu práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom. S výkonom vyššie uvedených úloh súvisia aj oprávnené aktivity v rámci OP KŽP ako aj oprávnené aktivity v rámci ukončovania OP ŽP. Cieľom projektu je aj zabezpečenie dostatočnej informovanosti verejnosti o Operačnom programe Kvalita životného prostredia a zvyšovanie informovanosti o úlohe EÚ a možnostiach podpory poskytovanej z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len "EŠIF"). Realizácia aktivít projektu umožní prístup potenciálnym žiadateľom nenávratného finančného príspevku (ďalej len "NFP"), žiadateľom NFP, prijímateľom NFP, ako aj odbornej a širokej verejnosti k informáciám, zabezpečí transparentnosť poskytovania takýchto informácií a napomôže samotnej implementácii cieľov operačného programu.

Aktivity

Financovanie materiálno- technického zabezpečenia a komunikačných aktivít a nástrojov administratívnych kapacít SO

Výstupy

Prostredníctvom informačných a komunikačných aktivít možno dosiahnuť maximálnu dostupnosť informácií o pomoci EÚ v oblasti životného prostredia, zvýšiť povedomie verejnosti o možnostiach čerpania EŠIF a o realizovaných projektoch OP KŽP a v neposlednom rade pomôcť budovať pozitívny imidž OP KŽP a SAŽP ako sprostredkovateľského orgánu pre OP KŽP. Informačné a komunikačné aktivity predstavujú animovaný spot a analýzu mediálneho trhu, ktoré slúžia na plnenie úloh vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh RO sprostredkovateľským orgánom (OP KŽP), ev. č. 22/2015/5.1 zo dňa 13.4.2015 a zároveň v priamej súvislosti s oprávnenými aktivitami vyplývajúcimi so Splnomocnenia SORO zo dňa 17.12.2013 v znení dodatkov na plnenie úloh RO súvisiacich s ukončovaním OP ŽP a jej cieľom je zároveň poskytnúť informácie o dostupnosti EŠIF pre prijímateľov OP KŽP. Pomocou zrealizovaných aktivít alebo poskytnutých služieb sme zabezpečili vypracovanie dvoch znaleckých posudkov na posúdenie hospodárnosti výdavkov, posúdenie oprávnenosti výdavkov a v súčasnosti realizujeme vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie obstarávacej ceny zakúpených tovarov a zariadení pre konkrétny projekt.

Kontaktná osoba
Ing. Dušana Kvetková
Email
dusana.kvetkova@sazp.sk