Submitted by stanislav.hupian on Mon, 04/15/2019 - 08:54
Stav
Stav projektu
Organizačná jednotka
Program
Deň - koniec projektu
31
Mesiac - koniec projektu
12
Rok - koniec projektu
2019
Cieľ

Projekt „Mediálna kampaň na podporu implementácie OP KŽP“ je zameraný na financovanie mediálnej kampane vo forme odvysielania 30 sekundových animovaných 3D TV spotov, ktoré sú zamerané na informovanie verejnosti o Operačnom programe Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je prostredníctvom informačných a komunikačných opatrení dosiahnuť maximálnu dostupnosť informácií o pomoci EÚ v oblasti životného prostredia, zabezpečiť vzdelávanie a podporu prijímateľov s cieľom úspešnej implementácie projektov, zvýšiť povedomie verejnosti o možnostiach čerpania EŠIF a o realizovaných projektoch OP KŽP a v neposlednom rade pomôcť budovať pozitívny imidž OP KŽP a SAŽP ako sprostredkovateľského orgánu pre OP KŽP. 

Aktivity

Financovanie komunikačných aktivít a nástrojov, ktoré budú použité v rámci informovania počas implementácie OP KŽP sú v súlade s Komunikačnou stratégiou pre Operačný program Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020 a Ročnými komunikačnými plánmi.

Výstupy

Realizáciou aktivít projektu sa vytvorí základný predpoklad na zabezpečenie plynulej implementácie OP KŽP. Využitím finančných prostriedkov v rámci technickej pomoci OP KŽP sa zabezpečí posilnenie kvality vykonávaných činností, na ktoré je potrebná podpora externého subjektu. Financovanie projektu bude realizované kombinovaným systémom predfinancovania resp. zálohovej platby a systémom refundácie, z dôvodu, že SAŽP nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na pokrytie predmetných výdavkov tak, aby boli zabezpečené podmienky pre kvalitný a efektívny proces implementácie OP KŽP.

Kontaktná osoba
Mgr. Adela Hritzová
Email
adela.hritzova@sazp.sk