Submitted by stanislav.hupian on Tue, 10/08/2019 - 11:27
Stav
Stav projektu
Organizačná jednotka
Deň - koniec projektu
31
Mesiac - koniec projektu
10
Rok - koniec projektu
2019
Cieľ

Cieľom projektu je vhodne zvolenými formami s ohľadom na ich efektívnosť a vypovedaciu schopnosť, zabezpečiť podporu environmentálnej osvety a vzdelávania a podporu zvyšovania povedomia v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.

Aktivity
 1. Podpora environmentálnej osvety a vzdelávania
 2. Podpora zvyšovania odborného povedomia v danej oblasti
 3. Osveta a zvyšovanie environmentálneho povedomia v oblasti starostlivosti o krajinu
 4. Enviromagazín
Výstupy

1.

 • Podpora realizácie  environmentálnych vzdelávacích programov a súťaží s environmentálnou tematikou pre deti, žiakov a mládež – propagačné materiály, ceny pre víťazov

2.  

 • Informačný leták „Hodnotenie environmentálnych škôd na Natura 2000“
 • Informačný leták „Informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych škôd“
 • Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2018
 • Publikácia „Životné prostredie SR v kocke“ v slovenskej a anglickej mutácii
 • Zvyšovanie informovanosti a spoločenského povedomia obyvateľov a návštevníkov slovenských geoparkov o prírodných a kultúrno-historických hodnotách – skladačky o jednotlivých geoparkoch v slovenskej, anglickej, nemeckej a maďarskej mutácii, plagát Geoparky SR
 • Podpora motivácie k pozitívnemu vzťahu k životnému prostrediu prostredníctvom schémy EMAS (schéma pre environmentálne manažérstvo a audit) a propagácia dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky (EMAS a environmentálne označovanie produktov) – publikácia a roll upy
 • Newsletter k aktuálnej činnosti RCBD v anglickej a slovenskej mutácii

3.  

 • Design SDR 2019
 • Záverečné rokovanie národnej hodnotiacej komisie v SDR 2019
 • Ocenenia pre víťazné obce a zúčastnené obce SDR 2019 – diplomy, kvety, umelecké diela

4.

 • 6 čísel časopisu Enviromagazín, vrátane ich distribúcie
Kontaktná osoba
Ing. Patrícia Čunderlíková
Email
patricia.cunderlikova@sazp.sk