Submitted by stanislav.hupian on Thu, 08/08/2019 - 12:24
Stav projektu
Organizačná jednotka
Program
Deň - koniec projektu
30
Mesiac - koniec projektu
6
Rok - koniec projektu
2020
Cieľ

Cieľom projektu "Elektronizácia riadenia procesov štrukturálnych fondov v rámci SF EÚ" je vybudovanie a implementácia elektronického systému na podporu, tvorbu a manažment procesov pre efektívne riadenie štrukturálnych fondov s integráciou na systémy tretích strán. Výsledkom uvedenia informačného systému do prevádzky bude zabezpečenie plynulej a efektívnej práce projektových manažérov a poskytnutie reportovacieho nástroja pre vedúcich pracovníkov.

Aktivity

Realizáciou aktivity sa vytvorí základný predpoklad na posilnenie kvality vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa implementácie projektov OP KŽP s činnosťami na posilnenie administratívnych kapacít v rámci vytvárania vhodných pracovných podmienok.

Výstupy

Výsledkom projektu bude vytvorenie vhodných pracovných podmienok pre plnenie úloh implementácie OP KŽP zabezpečením adekvátneho materiálno-technického vybavenia a prevádzkovej podpory pre potreby zamestnancov SO OP KŽP. Dostatočné materiálno-technické, prevádzkové zabezpečenie v podobe IT systému vytvorí podmienky pre kvalitné vykonávanie činností administratívnych kapacít v súlade a v rozsahu práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a procesy informovania a komunikácie za účelom šírenia povedomia o možnostiach a výsledkoch podpory z OP KŽP.

Kontaktná osoba
Mgr. Adela Hritzová
Email
adela.hritzova@sazp.sk