Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky

Stav projektu:
v realizácii
Program:
LIFE+, Príroda a Biodiverzita
Akronym:
LIFE - Ostrovné lúky
Cieľ:

Projekt má prispieť k aktívnej ochrane biotopov druhov vtákov európskeho významu - strakoša kolesára (Lanius minor), ľabtušky poľnej (Anthus campestris) a sokola červenonohého (Falco vespertinus) v Chránenom vtáčom území Ostrovné lúky zavedením vhodného modelového manažmentu územia v poľnohospodárskej krajine a obnovením hniezdnych a potravných biotopov cieľových druhov.

Aktivity:

E. Aktivity na zvyšovanie povedomia a šírenie výsledkov projektu

E.3: Inštalácia informačných panelov

- v projektovom území bude osadených 10 informačných panelov, 3 zážitkové interaktívne panely a 2 solárne informačné stĺpy, oboznamujúce návštevníkov s cieľovými druhmi vtákov a ich ochranou

E.4: Inštalácia pozorovacích veží

- v projektovom území budú umiestnené dve pozorovateľne vtáctva (veže); ich súčasťou bude aj panel predstavujúci rôzne druhy využívania krajiny a rôzne typy biotopov a ďalší, ilustrujúci typický spôsob letu vtákov a manévre počas lovu, aby ich návštevníci na základe toho vedeli jednoducho identifikovať

E.5: Vytvorenie výučbového programu pre školy a živého múzea hmyzu

- program je založený na praktickej tvorbe mikrobiotopov a ich využitia na výučbu prírodných vied a environmentalistiky; biotopy budú pozostávať z rastlinnej a motýlej záhradky, pásov zelene, „hmyzích hotelov“, úkrytov pre rôzne živočíchy, kamenistých zákutí pre jašterice, odpočinkových miest pre hady, vysadia sa sem pôvodné druhy drevín, vytvoria sa malé mokrade ako liahne hmyzu, vtáčie búdky a posedy

E.6: Zdieľanie skúseností, vzdelávanie a školenia projektových pracovníkov, kľúčových subjektov a rozhodujúcich ľudí

- vzdelávanie bude prebiehať formou troch dvojdňových študijných ciest poskytujúcich skúsenosti z území s podobným manažmentom a ochranárskymi problémami; taktiež bude pripravených päť workshopov pre rôzne záujmové skupiny

E.8: Prezentácie a exkurzie pre študentov a verejnosť

- prezentácie a terénne exkurzie pre študentov a verejnosť s odborným sprievodom zabezpečia účastníkom tú najlepšiu skúsenosť z návštevy

Výstupy:

E.3  Inštalácia 10 infopanelov a 3 zážitkových panelov

E.4  Inštalácia 2 vyhliadkových veží

E.5  Environmentálny výučbový program Tajomstvá hávede

E.5  Príručka k environmentálnemu výučbovému programu Tajomstvá hávede

E.5  Realizácia 2 workshopov pre učiteľov

E.6  Realizácia 5 workshopov pre stakeholderov

E.6  Realizácia 3 zahraničných študijných ciest

E.8  Realizácia 10 prezentácií pre verejnosť

E.8  Realizácia 10 prezentácií pre študentov

E.8  Realizácia 10 exkurzií pre verejnosť

E.8  Realizácia 10 exkurzií pre študentov

Kontaktná osoba:
Ing. Katarína Béresová