Materiálno-technické zabezpečenie SORO v rámci implementácie Op ŽP - MTZ II.

Stav projektu:
ukončený
Program:
OP ŽP
Akronym:
MTZ II.
Cieľ:

Cieľom projektu je personálne zabezpečenie a zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre kvalitné a efektívne plnenie úloh SAŽP ako SORO pre OP ŽP.

Aktivity:

1. Personálne zabezpečenie implementácie OP ŽP
2. Prevádzkové zabezpečenie implementácie pomoci zo ŠF a KF v rámci OP ŽP
3. Materiálno-technické zabezpečenie a vybavenie súvisiace s implementáciou OP ŽP

Kontaktná osoba:
Ing. Janka Michalová