Abiotické a biotické aspekty úspešnej ochrany a revitalizácie mokradí

Stav projektu:
ukončený
Program:
Environmentálny fond 2014
Akronym:
EF 2014 Mokrade
Cieľ:

Projekt je zameraný na multidiciplinárny aplikovaný výskum interakcie abiotických a biotických procesov, ktoré determinujú charakter mokrade a ovplyvňujú tak jej základné funkcie (biodiverzita, produkcia biomasy, regulácia klímy, regulácia obehu dusíka, zníženie kulminácie povodní, atď.). Výskum sa bude realizovať na dvoch experimentálnych lokalitách mokradí s odlišnou dynamikou vodného režimu a bude nadväzovať na výsledky analýz hydrologického a biologického výskumu, ktorý sa vykonal v minulých rokoch. Na základe pochopenia spolupôsobenia fyzikálnych a biochemických procesov, najmä vo vzťahu k narušenej dynamike vodného režimu, bude v rámci projektu riešený návrh revitalizačných techník, ktoré umožnia jednak navrhnúť vhodné revitalizačné, príp. zmierňujúce, opatrenia a jednak umožnia určité zovšeobecnenie poznatkov.

Aktivity:

1. Spracovanie komplexnej analýzy vodného režimu mokradí pre abiotické a fyzikálne procesy
2. Spracovanie analýzy biotických procesov (biogeochemických a biologických procesov) na základe sledovania biogeochémie mokradí a rastlinných spoločenstiev priamo viazaných na vodné prostredie
3. Návrh revitalizačných postupov pre možnosti obnovy narušenej dynamiky v mokradiach
4. Zhodnotenie reálneho abiotického a biotického stavu mokradí a možností ich posilnenia, resp. obnovy a revitalizácie

Výstupy:

1.1. Návrh a realizácia abiotického monitoringu na zriadených a prevádzkovaných dočasných pozorovacích objektoch
1.2. Získané a spracované výsledky meraní a pozorovaní režimu podzemných a povrchových vôd v daných lokalitách (tabuľky, grafy, štatistika)
1.3. Štúdia vplyvu fyzikálnych procesov mokradí a posúdenie dynamiky vodného režimu;  definovanie deficitov vo vodnom režime
2.1. Návrh a realizácia biotického monitoringu
2.2. Získané a spracované výsledky chemických meraní v podobe analýz (tabuľky, grafy)
2.3. Zhodnotené procesy z geochemického hľadiska
2.4. Inventarizácia rastlinných spoločenstiev v mokradiach
2.5. Štúdia vplyvu procesov na rastlinné spoločenstvá mokradí
3.1. Návrhy opatrení na zlepšenie súčasného stavu sledovaných mokradí
3.2. Zovšeobecnenie postupov pre návrh efektívnych revitalizačných opatrení
4. Zovšeobecnenie postupov pri hodnotení reálneho abiotického a biotického stavu mokradí a možností ich posilnenia resp. obnovy a revitalizácie

Mapové výstupy:
- Využívanie krajiny v oblasti sledovaných mokradí
- Vplyv využívania krajiny z pohľadu antropogénneho znečistenia vôd
- Interpretácia výsledkov v mapových prílohách - lokality sledovaných mokradí

Kontaktná osoba:
Ing. Renáta Grófová