Kampaň za čistejšie ovzdušie - na podporu trvaloudržateľnej mobility v mestách na Slovensku

Stav projektu:
ukončený
Program:
Environmentálny fond 2014
Akronym:
EF 2014 Ovzdušie
Cieľ:

Celkovým cieľom Kampane za čistejšie ovzdušie - na podporu trvalo udržateľnej mobility v mestách na Slovensku je znížiť produkciu CO2  a produkciu tuhých prachových častíc.
Cieľ je možné naplniť systematickým zvyšovaním environmentálneho povedomia mladej generácie, informovaním samospráv a širokej verejnosti o čo ide vo sfére organizovania dlhodobej mobility v mestách, prostredníctvom cielených národných osvetových kampaní, súťaží a ďalších aktivít s využitím nástrojov marketingovej  komunikácie.

Aktivity:

1. realizácia 3 cielených sprievodných osvetových kampaní pre vybrané cieľové skupiny: samosprávy, školy a verejnosť
2. workshop pre samosprávy spojený s ocenením najaktívnejších samospráv
3. realizácia úspešných, etablovaných programov environmentálnej výchovy SAŽP na národnej a regionálnej úrovni

Výstupy:

3x kampaň
workshop pre samosprávy
programy environmentálnej výchovy

Kontaktná osoba:
Mgr. Miroslava Jančová