Kampaň na zvýšenie miery akceptácie legislatívnych zmien v oblasti odpadového hospodárstva

Stav projektu:
ukončený
Program:
Environmentálny fond 2014
Akronym:
EF 2014 Odpady
Cieľ:

Cieľom projektu je podnietiť záujem a motiváciu cieľovej skupiny (starostovia a primátori obcí na Slovensku a obyvatelia obcí) o získanie informácií o novom zákone o odpadoch, zvýšiť mieru akceptácie legislatívnych zmien v oblasti OH a zvýšiť tak environmentálne povedomie obyvateľov. Celkovo sa to prejaví v znížení množstva odpadov, ktoré sa zneškodňujú skládkovaním, v zvýšení opätovného použitia a recyklácie zložiek odpadu z domácností, v zvýšení množstva elektroodpadu z domácností odovzdaného do systému spätného odberu a oddeleného zberu, v zvýšení prípravy na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného a demolačného odpadu.

Aktivity:

1. Príprava a výroba diskusných relácií a reklamného spotu, vytvorenie interaktívneho profilu
2. Príprava a výroba informačných a reklamných materiálov
3. Realizácia informačných seminárov

Výstupy:

diskusná relácia a spot
informačné a reklamné materiály
4 informačné semináre

Kontaktná osoba:
Mgr. Miroslava Jančová