Zabezpečenie prístupu verejnosti k informáciám o stave a kvalite životného prostredia a účasti verejnosti na rozhodovacom procese

Stav projektu:
ukončený
Program:
Environmentálny fond 2014
Akronym:
EF 2014 Prístup verejnosti k informáciám
Cieľ:

Cieľom projektu, ako to už z názvu vyplýva, je rôznymi formami s ohľadom na efektívnosť a vypovedaciu schopnosť, zabezpečiť prístup k aktuálnym praktickým informáciám v oblasti životného prostredia, čo je zároveň predpokladom pre plnenie zákonom stanovenej povinnosti poskytovať informácie o životnom prostredí širokej odbornej a laickej verejnosti. Jednou z foriem ako zlepšiť prácu s informáciami v oblasti EIA, EŠ (Environmentálne škody) a IPKZ je tvorba nových metodík a propagačných letákov. Sprostredkovaním informácií o niektorých dobrovoľných nástrojoch environmentálnej politiky ako je schéma EMAS či Zelené  verejné obstarávanie spojené s tvorbou automatizovaného systému monitorovania GPP v SR sa zvýši environmentálne povedomie odbornej aj laickej verejnosti čo prispeje k zvýšeniu ich realizácie na Slovensku . Prostredníctvom metodickej príručky Hodnoty Dunaja sa budú šíriť spracované výstupy o tomto povodí medzinárodného významu a to konkrétne pre 1. stupeň základných škôl. Prostredníctvom odborno-náučného periodika Enviromagazín bude zabezpečované šírenie objektívnych informácií o štátnej environmentálnej politike vlády SR a Ministerstva životného prostredia SR, najnovších poznatkov z oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a propagáciu environmentálnych aktivít v prospech trvalej udržateľnosti SR, EÚ a ostatného sveta širokej a laickej verejnosti.

Aktivity:

1. Príprava a spracovanie obsahovej formy (Metodika EIA, EŠ)
2. Grafická príprava a tlač (všetky tlačoviny), výroba a potlač CD duplikátov (v prípade publikácií „ Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2013“ a  „Metodická príručka EŠ)
3. Jazykový preklad AJ (Informačná brožúra Životné prostredie SR 2000-2012 v kocke, Informačné listy k EMAS)
4. Vytvorenie automatizovaného systému monitorovania GPP v SR

Výstupy:

1. Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2013
2. Informačná brožúra Životné prostredie SR 2000-2012 v kocke (Environment of the Slovak Republic 2000-2012 in focus) slovensko-anglická verzia
3. Propagačný leták o schéme EMAS a Informačné listy k EMAS
4. Metodická príručka EIA, Metodická príručka EŠ, dva druhy letákov k IPKZ
5. Propagačný leták k Zelenému verejnému obstarávaniu, Leták zameraný na environmentálne označovanie, Metodická príručka pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov a Automatizovaný systém monitorovania GPP v SR
6. Metodická príručka s pracovnými listami Hodnoty Dunaja
7. Odborno-náučné periodikum ENVIROMAGAZÍN, 19. ročník.

Kontaktná osoba:
Ing. Alica Kučerová