Budovanie kapacít pre manažment e-odpadu v Srbsku

Stav projektu:
ukončený
Program:
PACE
Akronym:
PACE Srbsko
Cieľ:

Cieľom projektu je snaha o zavedenie praktických, ľahko použiteľných ako aj trvalo udržateľných riešení manažmentu toku elektroodpadov v krajine. Špecifické ciele (zlepšenie príslušnej existujúcej legislatívy zameranej na elektroodpad pomocou špecifických legislatívnych a regulačných opatrení, vrátane postupov zameraných na nakladanie a monitoring tokov elektroodpadov, cez zavedenie efektívneho monitorovania a finančných modelov, zavedenie trvalo udržateľného a výnosného modelu zberu a recyklácie, vytvoreného pri existujúcich licencovaných zberných centrách ako aj malých a stredných podnikoch, návrh vytvorenia regionálneho zariadenia na spracovanie elektroodpadov, vytvorenie nezávislého monitorovacieho a kontrolného mechanizmu manažmentu  elektroodpadov a vzdelávanie a zvýšenie povedomia o správnom manažmente elektroodpadov so zameraním na ochranu ľudského zdravia, ako aj zo sociálneho a ekonomického pohľadu. Súčasťou bola i účasť BCRC na prvom zasadnutí riadiaceho výboru k projektu.

Kontaktná osoba:
RNDr. Dana Lapešová