Technická pomoc pri zavádzaní environmentálne vhodného nakladania s elektroodpadom v Moldavsku

Stav projektu:
ukončený
Cieľ:

Projekt je pokračovaním úspešného projektu č. SAMRS/2011/06/01, v rámci ktorého sa pre partnerskú organizáciu Ministerstvo životného prostredia Moldavskej republiky pripravil návrh environmentálne vhodného systému nakladania s elektroodpadmi a návrh téz patričnej časti zákona o odpadoch. Po ukončení spomínaného projektu moldavská strana vyjadrila enormný záujem o riešenie technických záležitostí spojených s navrhnutým systémom nakladania s elektroodpadmi formou sekundárnych legislatívnych predpisov.

Kontaktná osoba:
RNDr. Dana Lapešová