Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR

Stav projektu:
ukončený
Program:
OP ŽP
Akronym:
Osveta
Cieľ:

Zvýšenie povedomia širokej verejnosti v oblasti problematiky riešenia environmentálnych záťaží vrátane problematiky ich sanácií.

Aktivity:

• 2 medzinárodné konferencie,
• 5 odborných seminárov pre držiteľov EZ, odborne spôsobilé osoby a štátnu správu,
• aktívna účasť na medzinárodných a slovenských konferenciách,
• prezentačný deň k problematike EZ,
• publikácia Riešenie environmentálnych záťaží na Slovensku v slovenskom a anglickom jazyku,
• vydanie a distribúcia propagačných (informačných) letákov určených pre laickú a odbornú verejnosť v slovenskom a v anglickom jazyku,
• 30-minútový dokumentárny film s anglickými titulkami a 6 krátkych videoklipov so zameraním na znečisťujúce látky a súvisiace zdravotné riziká,
• vydanie mimoriadneho čísla Enviromagazínu,
• veľtrh environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA pre učiteľov, koordinátorov a odborných pracovníkov environmentálnej výchovy,
• korešpondenčná vedomostná súťaž EnvirOtázniky pre žiakov II. stupňa základných škôl,
• školský program (súťaž) zameraný na mapovanie vybraných environmentálnych záťaží pre II. stupeň základných škôl a stredné školy,
• vydanie letákov, pracovných materiálov, metodických pokynov a i. k školskému programu/súťaži.

Výstupy:

2 medzinárodné konferencie,
5 odborných seminárov pre držiteľov EZ, odborne spôsobilé osoby a štátnu správu,
aktívna účasť na medzinárodných a slovenských konferenciách,
prezentačný deň k problematike EZ,
publikácia Riešenie environmentálnych záťaží na Slovensku v slovenskom a anglickom jazyku,
vydanie a distribúcia propagačných (informačných) letákov určených pre laickú a odbornú verejnosť v slovenskom a v anglickom jazyku,
30-minútový dokumentárny film s anglickými titulkami a 6 krátkych videoklipov so zameraním na znečisťujúce látky a súvisiace zdravotné riziká,
vydanie mimoriadneho čísla Enviromagazínu,
veľtrh environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA pre učiteľov, koordinátorov a odborných pracovníkov environmentálnej výchovy,
korešpondenčná vedomostná súťaž EnvirOtázniky pre žiakov II. stupňa základných škôl,
školský program (súťaž) zameraný na mapovanie vybraných environmentálnych záťaží pre II. stupeň základných škôl a stredné školy,
vydanie letákov, pracovných materiálov, metodických pokynov a i. k školskému programu/súťaži.

Kontaktná osoba:
Ing. Arch. Elena Bradiaková