Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike

Stav projektu:
ukončený
Program:
OP ŽP
Akronym:
POPs
Cieľ:

Prispieť k riešeniu opatrení v zmysle Národného realizačného plánu Štokholmského dohovoru.

Aktivity:

1. Obhliadky skladov agrochemikálií - inventarizácia skladovaných zásob s dôrazom na POPs pesticídy
2. Spracovanie údajov do databázy POPs látok
3. Vypracovanie štúdie - návrhu technológií na zneškodnenie POPs látok a odpadov
4. Chemické analýzy - odber vzoriek z prioritných skladov a analýza miery znečistenia (zeminy, stavebné materiály, podzemná voda)
5. Regionálne semináre (8 regiónov) a záverečná konferencia

Výstupy:

1. Rizikové analýzy vybraných skladov agrochemikálií
2. Databáza POPs látok a odpadov
3. Štúdia - návrh technológií na zneškodnenie POPs látok a odpadov vrátane odhadu finančných nákladov na bezpečné zneškodnenie
4. Propagačné a vzdelávacie akcie a materiály - semináre a záverečná konferencia, postery, publikácie a letáky

Kontaktná osoba:
RNDr. Juraj Gavora