GMES Initial Operations (GIO) Land monitoring 2011-2013 in the framework of regulation (EU) No 911/2010 – Pan-EU component

Stav projektu:
ukončený
Program:
EEA
Akronym:
CORINE
Cieľ:

Projekt je zameraný na validáciu, verifikáciu a vyhodnotenie zmien v krajinnej pokrývke (land cover) za obdobie 2006 – 2012 na medzinárodnej úrovni. Výstupom projektu budú sprístupnené aktualizované údaje o krajinnej pokrývke (Corine Land Cover 2012) prostredníctvom štandardných INSPIRE služieb.

Aktivity:

1:  Verifikácia údajov získaných automatizovaným procesom zo satelitných snímok  - kontrola presnosti automatizovaného spracovania satelitných snímok - report do EE.
2: Úprava a zlepšenie výsledkov automatizovaného procesu  -  návrh a aktualizácia vrstvy vytvorenej automatizovaným procesom - spresnenie výsledkov automatizovaného spracovania - report do EEA.
3: Zmeny 2006 – 2012 a vrstva Corine Land Cover 2012 - výsledná vrstva krajinnej pokrývky - Corine 2012, zmenová vrstva Corine 2006- 2012.
4: Publikovanie INSPIRE služieb (discovery, view and download services) - vrstvy automatizovaného spracovania a vrstvy Corine 2012, dostupné prostredníctvom štandardizovaných web služieb.

Výstupy:

1. Corine Land Cover - aktuálna vrstva krajinnej pokrýky za rok 2012
2. Vrstvy s vysokým rozlíšením pre vybrané typy krajinnej pokrývky
    - zastavané územia
    - lesy
    - trvalé trávne porasty
    - vodné plochy
    - močiare
3. INSPIRE mapové služby