Vytvorenie regionálnych spolurozhodovacích procesov zameraných na globálnu zodpovednosť v pilotných európskych projektoch (BeFoRe)

Stav projektu:
ukončený
Program:
SK-AT CBC
Akronym:
BeFoRe
Cieľ:

Základným cieľom projektu je položiť základy pre participatívne procesy pre slovenský a dolnorakúsky pilotný región so zameraním na globálnu zodpovednosť.

Aktivity:

1. Publicita a informovanosť
2. Identifikácia cieľa, výber regiónov, vytvorenie participatívneho procesu
3. Analýza obcí pilotných regiónov
4. Vytvorenie participatívnych procesov v pilotných regiónoch
5. Cezhraničné Peer Reviews stretnutia
6. Kooperácia so školami
7. Informovanie a účasť verejnosti
8. Projektový manažment

Výstupy:

Výstupy projektu určené pre samosprávy, resp. mikroregióny:

  • spracovaná alebo aktualizovaná SWOT analýza územia,
  • vytvorený BIO – profil územia prezentovaný na internetovej stránke,
  • navrhnutý Akčný plán opatrení zlepšujúci pozíciu samosprávy v intenciách udržateľného rozvoja,
  • navrhnutý a pilotne otestovaný participatívny proces.

Výstupy projektu určené pre školy:

  • vzdelávacie materiály pre 5. až 9. ročník základných škôl,
  • námety ako sa deti a škola môže podieľať na monitorovaní lokálnych indikátorov.

Výstupy projektu určené pre odbornú aj laickú verejnosť:

  • spracovaná prípadová štúdia z tvorby BIO-profilov s návodom pre samostatné spracovanie BIO-profilu,
  • príručka ohľadom postupu pre vytvorenie udržateľného regiónu (zostavenie akčného plánu a návrh participatívneho procesu).
Kontaktná osoba:
Ing. Ivana Novikmecová