A European Community of SMEs built on Environmental Digital Content and Languages (smeSpire)

Stav projektu:
ukonÄŤenĂ˝
Program:
FP7
Akronym:
smeSPIRE
CieÄľ:

Cieľom projektu je podporiť participáciu malých a stredných podnikov na používaní, resp. tvorbe celoeurópskej distribuovanej databázy geopriestorových údajov zameraných na životné prostredie.

Aktivity:

1. Posúdenie trhového potenciálu malých a stredných podnikov vo vztahu k INSPIRE ako neoddelitelnej súcasti digitálneho programu pre Európu tým, že budú popísané prekážky v podobe znalostných medzier brániace malým a stredným podnikom vstúpit na tento trh.
2. Zber, preklad a využívanie katalógu najlepších postupov pri správe údajov o životnom prostredí.
3. Vytvorenie viacjazycného vzdelávacieho balícka pre analýzy vlastnených environmentálnych údajov a využívanie spolocných údajov.
4. Vytvorenie siete schopné transferu poznatkov orientovaných na výsledok v rámci Európy v spolupráci s výskumnými strediskami, agentúrami životného prostredia a poskytovatelmi progresívnych technológií a digitálnych údajov.

Výstupy:

1.  Posúdenie trhového potenciálu malých a stredných podnikov zameraných na geoinformacné a komunikacné technológie vo vztahu k INSPIRE ako neoddelitelnej súcasti digitálneho programu pre Európu tak, aby mohli byt posúdené prekážky pre vstup týchto podnikov na trh (najmä znalostné medzery a potrebné školenia).
2.  Príprava vzdelávacích materiálov pre vzdelávanie odborníkov pracujúcich v oblasti správy priestorových údajov o životnom prostredí. Vzdelávací balícek, ktorý bude obsahovat katalóg preložený do všetkých oficiálnych jazykov clenských štátov, bude prístupný prostredníctvom e-learningovej platformy.
3.  Vytvorenie európskeho katalógu príkladov dobrej praxe pre oblast správy a využívania priestorových údajov o životnom prostredí.
4.  Usporiadanie informacných kampaní na národnej i lokálnej úrovni v každej z dvanástich partnerských krajín, ktorej cielom bude prezentovat dosiahnuté výsledky.
5.  Vytvorenie siete malých a stredných podnikov a dalších zainteresovaných strán, ktorej cielom je prepojenie dopytu po digitálnych údajov z oblasti životného prostredia riadiaci sa požiadavkami INSPIRE a ponuky riešení z oblasti geoinformacných a komunikacných technológií, cím bude podporená cinnost zúcastnených firiem.
6.  Nastavenie obchodného modelu s cielom umožnit už zavedeným, ale aj novým malým a stredným podnikom pôsobiacim na poli geografických informacných a komunikacných technológií v Európe zhodnotit svoje technologické inovácie pre implementáciu INSPIRE.
7.  Vytvorenie databázy informácií o európskych malých stredných podnikoch so zameraním na geoinformatiku, využitelné pre zmapovanie ich schopností a pre realizáciu štúdií a analýz v oblasti business intelligence.
8.  Vytvorenie všeobecného povedomia o dôležitosti interoperability priestorových údajov, o EIS / EIF (Európska stratégia interoperability / Európsky rámec interoperability) a o relevantných výsledkoch z programu ES ISA (Interoperabilné riešenia pre európske orgány verejnej správy).