Podpora ochrany lokalít NATURA 2000 začlenením do celopriestorového systému ekologickej stability