Stratégia nakladania s odpadom zo zdravotníckej starostlivosti vrátane realizačného plánu