Spracovanie dokumentov miestnych územných systémov ekologickej stability pre potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry 2 (MÚSES 2)

Program: OP KŽP

Cieľ projektu:

Špecifickým cieľom projektu je zlepšiť stav ochrany druhov a biotopov a posilniť biodiverzitu, najmä v rámci sústavy Natura 2000; konkrétnym cieľom projektu je podporiť udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, zabezpečiť ochranu životného prostredia, aktívne prispôsobenie sa zmenám klímy a propagáciu energetickej účinnosti a nízkouhlíkového hospodárstva

Aktivity projektu:

Hlavnou aktivitou projektu je Spracovanie dokumentov územného systému ekologickej stability (v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) t. j. 30 dokumentov miestnych územných systémov ekologickej stability.

Dokumenty MÚSES sa stanú záväzným ekologickým regulatívom pre plánovacie procesy v krajine a rozhodovaciu činnosť orgánov verejnej správy. Merateľnými ukazovateľmi projektu bude 30 dokumentov MÚSES ako dokument určený na ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života na miestnej úrovni.

Výstupy projektu:

30 dokumentov miestneho územného systému ekologickej stability katastrálneho územia vybraných obcí

Kontaktná osoba:
Ing. Rastislav Staník