Znižovanie dopadov plastových odpadov na životné prostredie v pohraničných oblastiach v Moldavsku

Program: Oficiálna rozvojová pomoc SR

Cieľ projektu:

Problematika plastového odpadu, jeho environmentálne vhodný manažment je v súčasnosti globálnou prioritou. Predkladaný projektový zámer úzko nadväzuje na regionálny  projekt žiadateľa, kde partner je jedným z príjemcov.

Aktivity projektu:

1. Okamžitá pomoc v hraničných oblastiach pri nakladaní s plastovými  odpadmi – zavedenie systému triedeného zberu odpadov

2.  Dlhodobé riešenie problematiky nakladania s plastovými odpadmi

3. Zvyšovanie povedomia a vzdelávacia kampaň o predchádzaní a minimalizácii plastového odpadu

Výstupy projektu:

  1. Okamžitá pomoc na hranici s Ukrajinou – nákup kontajnerov na plastový odpad
  2. Spracovaná štúdia – analýza súčasného stavu
  3. Organizácia on line mítingov
  4. Vypracovaný súbor odporúčaní zameraných na potrebu smerom k silnejšiemu inštitucionálnemu a právnemu rámcu
  5. Spracovaný zoznam technológii, kapacít a súčasnej praxe v zbere a spracovaní plastového odpadu na národnej úrovni vrátane neformálneho sektoru
  6. Osvetová a vzdelávacia kampaň o predchádzaní a minimalizácii plastového odpadu včítane školení
  7. Záverečný workshop

Kontaktná osoba:
RNDr. Dana Lapešová