Metodiky pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy

Program: OP KŽP

Cieľ projektu:

Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Aktivity projektu:

Hlavnou aktivitou projektu je Rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy, t. j. 10 novovytvorených metodík.

Výstupy projektu:

  • Metodické usmernenie na vypracovanie Stratégie/Akčného Plánu adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy vrátane hodnotenia klimatickej odolnosti na lokálnej a regionálnej úrovni
  • Metodické usmernenie pre posudzovanie klimatickej zraniteľnosti a klimatickej odolnosti existujúcich podnikateľských subjektov
  • Metodické usmernenie pre podporu zavádzania riešení zelenej infraštruktúry: analýza bariér, podpora implementácie dobrej praxe a odporúčania pre verejné politiky
  • Spracovanie metodických postupov pre získanie, zber a vyhodnotenie dát a informácií v oblasti adaptácie na zmenu klímy za účelom plnenia reportingových povinností na národnej i európskej úrovni
  • Metodické usmernenie pre posudzovanie klimatickej zraniteľnosti a klimatickej odolnosti nových investícií a projektov a začlenenie do procesu EIA/SEA
  • Metodika hodnotenia a zohľadnenia rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy pri spracovávaní územnoplánovacej dokumentácie na regionálnej a lokálnej úrovni
  • Metodika prioritizácie brownfieldov pre ich efektívnu revitalizáciu prostredníctvom scenárov budúceho využívania územia
  • Hodnotenie miery rizika a zraniteľnosti priemyselných areálov a environmentálnych záťaží z hľadiska ich pripravenosti a zabezpečenia voči rizikám súvisiacimi s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy
  • Metodika pre zohľadnenie a posúdenie hodnoty krajiny / ekosystémov / biodiverzity
  • Auditné služby v rámci spracovania metodiky hodnotenie miery rizika a zraniteľnosti priemyselných areálov a environmentálnych záťaží z hľadiska ich pripravenosti a zabezpečenia voči rizikám súvisiacim s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy

Kontaktná osoba:
Ing. Silvia Čiaková