MTZ a cestovné náhrady AK SO SAŽP

Program:
OP KŽP

Cieľ:

Cieľom projektu "MTZ a cestovné náhrady AK SO SAŽP" je zabezpečenie efektívnej implementácie operačného programu prostredníctvom erudovaných ľudských zdrojov s dostatočným materiálno-technickým a prevádzkovým zabezpečením a financovanie tuzemských cestovných náhrad oprávnených zamestnancov SO. Dostatočné materiálno-technické, prevádzkové zabezpečenie vytvorí podmienky pre kvalitné vykonávanie činností administratívnych kapacít v súlade a v rozsahu práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom. S výkonom vyššie uvedených úloh súvisia aj oprávnené aktivity v rámci OP KŽP ako aj oprávnené aktivity v rámci ukončovania OP ŽP.

Aktivity:

Realizáciou aktivít projektu bude zabezpečený efektívny výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP KŽP prostredníctvom materiálno-technického vybavenia, vrátane prevádzkovej podpory.

Výstupy:

Realizáciou aktivít projektu sa vytvorí základný predpoklad na zabezpečenie plynulej implementácie OP KŽP. Využitím finančných prostriedkov v rámci technickej pomoci OP KŽP sa zabezpečí posilnenie kvality vykonávaných činností. Financovanie projektu bude realizované systémom refundácie.

Kontaktná osoba:
Mgr. Adela Hritzová