Prenájom nebytových priestorov SO SAŽP v rámci OP KŽP v roku 2021

Program:
OP KŽP

Cieľ:

Cieľom projektu je financovanie prenájmu nebytových priestorov a súvisiacich prevádzkových nákladov (tepelná energia, elektrická energia, vodné, stočné, zrážková voda, odvoz odpadu) a prenájmu parkovacích miest Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) ako sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia.

Aktivity:

Prenájom nebytových priestorov.

Výstupy:

Realizáciou aktivít projektu sa vytvorí základný predpoklad na zabezpečenie plynulej implementácie OP KŽP. Využitím finančných prostriedkov v rámci technickej pomoci OP KŽP sa zabezpečí posilnenie kvality vykonávaných činností, na ktoré je potrebná podpora externého subjektu. Financovanie projektu bude realizované kombinovaným systémom zálohovej platby a systémom refundácie, z dôvodu, že SAŽP nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na pokrytie predmetných výdavkov tak, aby boli zabezpečené podmienky pre kvalitný a efektívny proces implementácie OP KŽP.

Kontaktná osoba:
Ing. Stanislav Uhrin