Vzdelávacie ekocentrum pre oblasť klimatickej zmeny (Living Lab) v SEV Dropie / Climate change and environment education centre (Living Lab) in Dropie

Program: EEA Grants and Norway Grants

Cieľ projektu:

Prebiehajúca klimatická zmena sa týka každého z nás. Preto je kľúčové dokázať problémy identifikovať a realizovať správne adaptačné a mitigačné opatrenia. A zároveň vzdelávať širokú cieľovú skupinu v problematike klimatickej zmeny. Cieľom projektu je vytvoriť ukážkové ekocentrum s realizovanými adaptačnými a mitigačnými opatreniami, ktoré budú slúžiť širokej verejnosti. A keďže rovnako dôležitá ako forma je aj obsah, druhou nosnou aktivitou je vytvorenie programu Klimatickej výchovy pre materské až stredné školy, workshop pre študentov univerzít a praktický workshop pre kľúčové subjekty v krajine- samosprávy, poľnohospodárov,..

Ongoing climate change affects each of us and it is crucial to be able to identify problems and implement the right adaptation and mitigation measures. At the same time educating a wide target group on climate change is also very important. The aim of the project is to create a demonstration ecocentre with implemented adaptation and mitigation measures, which will serve the general public. As far content is as important as the form, the second main activity is the creation of a Climate Education Program for kindergartens, elementary and secondary schools, a workshop for university students and a practical workshop for key actors in the country - self-governments,  farmers,…

 

Aktivity projektu:

Work package 1: Living Lab – vonkajšie opatrenia

1.1: Implementácia adaptačných opatrení VODA – výstavba nádrže na zadržiavanie dažďovej vody a jej znovupoužitie pri splachovaní a polievaní; výstavba domovej a koreňovej čistiarne odpadových vôd

1.2 Realizácia ZELENÝCH adaptačných opatrení – výstavba dažďovej záhrady, interiérovej zelenej steny, zelenej strechy, vysádzanie stromov, realizácia sadbových úprav areálu a iné.

1.3: Implementácia adaptačných opatrení KOMUNIKÁCIE – chodníky, bezbariérový prístup k jazeru a parkovacie miesta vhodné pre ľudí so zníženou mobilitou  z rôznych druhov vodopriepustných povrchov

1.4: Realizácia mitigačných opatrení SOLÁRNA ENERGIA – výstavba osvetlenia areálu bez elektrosmogu, revitalizácia vodárne a výstavba záložného ostrovného solárneho systému, fotovoltaický stojan pre bicykle a autá – nabíjacie stanice

1.5: Realizácia mitigačných opatrení INFRAŠTRUKTÚRA -  výstavba vonkajších sociálnych zariadení – sanitárny kontajner, separačné edukačné kútiky, klimatické ihrisko pre deti a dospelých                                                                                              

Work package 2: Living Lab – vnútorné opatrenia

2.1: Realizácia projektovej dokumentácie pre Living Lab na uplatňovanie mitigačných a adaptačných opatrení

2.2: Realizácia Living Lab mitigačných a adaptačných opatrení (fotovoltaické panely, tepelné čerpadlo, použitie tradičných materiálov, inteligentné meracie systémy, rekuperácia) v interiéri.                                                                                                                                                                                              

Work package 3: Living Lab - mäkké opatrenia

3.1: 4_Youth Climate Change Living Lab – praktická realizácia najlepších/vybraných študentských prác adaptačných opatrení v rámci seminára pre študentov

3.2: Vzdelávací program klimatickej výchovy na adaptačné a mitigačné opatrenia pre zmenu klímy vrátane materských, základných a stredných škôl Climate Change Living Lab vypracovaných v spolupráci s nórskymi partnermi projektu – Centrom pre výskum klímy Bjerknes a mestom Trondheim, a ďaľšími externými odborníkmi/pracovníkmi; 

3.3: Metodická príručka pre školy Climate Change Living Lab – vypracovaná v spolupráci s nórskymi partnermi projektu - Centrom pre výskum klímy Bjerknes a mestom Trondheim, a ďalšími externými odborníkmi/pracovníkmi; 

3.4: Praktický sprievodca opatreniami Climate Change Living Lab pre kľúčové subjekty

3.6: Workshopy pre subjekty s rozhodovacími právomocami v obciach – Adaptačný plán pre zmenu klímy a prostriedkov k jeho propagácii

3.7: Interaktívna komunikácia Living Lab-u s návštevníkmi -popisy vonkajších a vnútorných opatrení Lving Lab-u.     

4.Publicita    

Work package 1: Living lab - outdoor measures

1.1: Implementation of adaptation measures WATER - construction of rainwater reservoirs in Living Lab, restored and construction of a system for its reuse for flushing and watering, construction of a domestic waste water treatment plant

1.2: Realization of GREEN adaptation measures - realization of rain garden, green walls, green roofs, laying strips, planting of trees and other adaptation measures;

1.3: Implementation of adaptation measures COMMUNICATIONS - walkways, access to the lake and parking areas available for people with reduced mobility of different types and types of waterproofing materials,

1.4: Realization of mitigation measures SOLAR ENERGY - realization of lighting without smog light, realization of island solar system in case of power failure, photovoltaic stand for bicycles and cars - charging stations,

1.5: Realization of mitigation measures INFRASTRUCTURE - implementation of external social facilities - separating rooms for waste, small furniture, climatic playground for children and adults.    

Work package 2: Living Lab- indoor measures

2.1: Realization of project documentation for Living Lab and application of mitigation and adaptation measures

2.2: Realization of Living Lab mitigation and adaptation measures (photovoltaic panels, heat pump, use of traditional materials, intelligent measuring systems, recuperation).     

Work package 3: Living Lab - soft measures

3.1: 4 _Youth Climate Change Living Lab - practical realization of the best/selected students' works

3.2: Education program for adaptation and mitigation measures for climate change for kindergartens, elementary schools and secondary schools Climate change living Lab - elaborated in cooperation with Norwegian Donor Project Partners - Bjerknes Centre for Climate Research and the Municipality of Trondheim and other relevant external experts;

3.3: Methodological manual for schools Climate change Living Lab - elaborated in cooperation with Norwegian Donor Project Partners - Bjerknes Centre for Climate Research and the Municipality of Trondheim; and other relevant external experts;

3.4: Practical guidelines of Climate Change Living Lab measures in collaboration with external expert for municipalities decision makers,

3.6:  Workshops for municipalities decision makers - Adaptation plan on climate change and tools for its promotion;

3.7 Interactive communication of Living Lab with visitors through the compelling links and descriptions for outdoor and indoor measures of Living Lab.  

4. Publicity

Výstupy projektu:

Program s príručkou klimatickej výchovy Climate Change Living Lab

  • 2 workshopy
  • 7 ukážkových adaptačných a mitigačných opatrení v novom ekocentre
  • Praktický sprievodca opatreniami Climate Change Living Lab pre kľúčové subjekty

Program with a methodological manual for schools Climate change Living Lab

  • 2 workshops
  • 7 demonstrations of adaptation and mitigation measures in the new ecocentre
  • Practical guidelines of Climate Change Living Lab for Municipalities

Kontaktná osoba:
Mgr. Sylvia Baslárová