Piloting Public Procurement of Innovation

Program:
COSME

Cieľ:

Cieľom projektu PRONTO je spropagovať a plne využiť potenciál verejného obstarávania (VO) inovácií (angl. PPI – Public Procurement of Innovation) vo verejnom sektore a zároveň podporiť ekonomický rast inovatívnych spoločností, najmä malých a stredných podnikov. Napriek tomu, že PPI je považované za kľúčové pre udržateľný rozvoj, jeho aplikácia je vo verejnom sektore ojedinelá. Európska únia zdôrazňuje význam a prínos PPI, ktoré je nosnou témou Smernice č. 2014/24/EÚ. Smernica definuje inováciu ako „zavedenie nového alebo významne vylepšeného výrobku, služby alebo procesu...“. V tomto význame sa používajú pojmy verejné obstarávanie inovácií, inovatívne VO, inovačné VO alebo VO inovatívnych riešení. Špecifické ciele: 1. Podporiť spoluprácu a výmenu informácií medzi verejnými obstarávateľmi s cieľom propagovať využívanie VO ako prostriedku na rozvoj udržateľných inovácií a zároveň vytvoriť kreatívnu platformu pre budúce spolupráce. 2. Využiť VO ako mechanizmus na pilotné obstaranie udržateľnej inovácie v oblasti čistej energie (úloha SAŽP), v oblasti starostlivosti zdravia a regionálneho rozvoja (úloha ADR). 3. Prepojiť a upevniť spoluprácu s inými projektmi financovanými z EÚ fondov v oblasti výskumu a inovácií.

Aktivity:

Aktivity: Projekt PRONTO prebieha v štyroch fázach. V projektovom konzorciu sú zastúpené tri verejné inštitúcie (SAŽP, ADR, AAC) a malé a stredné podniky. Úlohou verejných inštitúcií je, vo finálnej fáze projektu, obstarať inováciu. Počas trvania projektu PRONTO budú definované potreby verejných inštitúcií pri PPI, ale aj potreby a potenciál malých a stredných podnikov a start-upov v daných oblastiach. Pre úspešnú realizáciu a ukončenie projektu PRONTO budú prebiehať rôzne aktivity, napr. online rozhovory s verejnými obstarávateľmi, verejné konzultácie, pracovné stretnutia, národné a medzinárodné školenia v oblasti VO a medzinárodné výmeny zamestnancov. Účelom projektu PRONTO nie je len pripraviť a zrealizovať tender na verejné obstaranie inovácie, ale aj vytvoriť platformu poznatkov v tejto oblasti. V závere by sa výstupy z projektu PRONTO mohli stať depozitárom informácií a praktických skúseností v oblasti verejného obstarávania inovácií.

Výstupy:

Kontaktná osoba:
Mgr. Sylvia Baslarová