Podpora implementácie SO SAŽP

Stav projektu:
ukončený
Program:
OP KŽP
Cieľ:

Cieľom projektu "Podpora implementácie SO SAŽP" je zabezpečenie efektívnej implementácie operačného programu prostredníctvom erudovaných ľudských zdrojov s dostatočným materiálno-technickým zabezpečením s využitím externých služieb na podporu implementácie OP KŽP ako aj zabezpečenie dostatočnej informovanosti verejnosti o OP KŽP a zvyšovanie informovanosti o úlohe EÚ a možnostiach podpory poskytovanej z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Aktivity:

Realizáciou aktivít projektu bude zabezpečený efektívny výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP KŽP prostredníctvom materiálno-technického vybavenia s využitím externých služieb na podporu implementácie operačného programu ako aj zabezpečenie dostatočnej informovanosti verejnosti o OP KŽP.

Výstupy:

Nenávratný finančný príspevok bude použitý na financovanie oprávnených výdavkov súvisiacich s materiálno - technickým zabezpečením administratívnych kapacít SO potrebnými pri vykonávaní oprávnených činností v rámci implementácie OP KŽP a oprávnených činností v rámci ukončovania OP ŽP, externých služieb na podporu implementácie OP KŽP a propagácie OP KŽP. 

Kontaktná osoba:
Ing. Stanislav Uhrin