Celková zazmluvnená suma: 542 354,58 EUR

Obnova SEV SAŽP Dropie

Program:
OP KŽP

Cieľ:

Hlavným cieľom projektu "SEV SAZP DROPIE" v Zemianskej Olči na ulici Kolárovská 888 je zníženie spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy a to zlepšením tepelno-technických vlastností obalových konštrukcií objektu s využitím energie z obnoviteľných zdrojov, čím bude dosiahnutá úspora celkovej potreby energie ako aj primárnej energie objektu. Je situovaný v areáli Strediska environmentálnej výchovy (ďalej len „SEV“) Slovenskej agentúry životného prostredia (ďalej len „SAŽP“) Dropie, ktorý sa nachádza na Dolnom Žitnom ostrove, na pozemkoch s parcelnými číslami: 2574/20, 2574/19, 2574/18, v katastrálnom území Zemianska Olča, evidovaných na Výpise z Listu vlastníctva č. 1667. Areál SEV SAŽP Dropie obklopuje Chránené vtáčie územie (ďalej „CHVÚ“) Ostrovné lúky. CHVÚ Ostrovné lúky poskytuje životný priestor naturovským druhom.

Aktivity:

Projekt sa bude realizovať jednou hlavnou aktivitou " Obnova SEV SAŽP DROPIE", nakoľko predmetom projektu je jedna budova zatriedená do kategórie "budova škôl a školských zariadení" v súlade s §3 ods.5 zákona 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Projektová dokumentácia v rozsahu pre ohlásenie stavených úprav bola vypracovaná spoločnosťou „JF con, s.r.o.“, s ktorou SAŽP uzatvorila Zmluvu o dielo dňa 06.09.2017. Budova SEV SAŽP DROPIE bola postavená v 60. rokoch minulého storočia z materiálov, ktoré mali primerané tepelnotechnické vlastnosti pre dané obdobie avšak nevyhovujú súčasným normám. Záver energetického auditu odporučil opatrenia:

 • rekonštrukciu a modernizáciu stavebného objektu,
 • rekonštrukciu a modernizáciu vykurovania,
 • rekonštrukciu a modernizáciu prípravy teplej vody,
 • rekonštrukciu a modernizáciu systémov osvetlenia,
 • nadstavbu.

Výstupy:

Očakávané merateľné ukazovatele:

 • Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE: 31,1850 MWh/rok
 • Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov: 1,7486 t ekviv. CO2
 • Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove: 5,0000 ks
 • Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie: 1,0000 ks
 • Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek: 557,4600 m2
 • Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti: 8,3354 MWh/rok
 • Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti: 49,0240 MWh/rok
 • Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách: 40 688,6193 kWh/rok
 • Zníženie potreby energie vo verejných budovách: 105 936,5022 kWh/rok
 • Zníženie produkcie emisií NOx: 5,5000 Kg/rok
 • Zníženie produkcie emisií SO2: 4,4000 Kg/rok
 • Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách: 60 595,9916 kWh/rok
 • Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov: 0,0247 MW
 • Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov: 0,0247 MWt

Kontaktná osoba:
Ing. Patrícia Čunderlíková