Elektronizácia riadenia procesov štrukturálnych fondov v rámci SF EÚ

Stav projektu:
v realizácii
Program:
OP KŽP
Cieľ:

Cieľom projektu "Elektronizácia riadenia procesov štrukturálnych fondov v rámci SF EÚ" je vybudovanie a implementácia elektronického systému na podporu, tvorbu a manažment procesov pre efektívne riadenie štrukturálnych fondov s integráciou na systémy tretích strán. Výsledkom uvedenia informačného systému do prevádzky bude zabezpečenie plynulej a efektívnej práce projektových manažérov a poskytnutie reportovacieho nástroja pre vedúcich pracovníkov.

Aktivity:

Realizáciou aktivity sa vytvorí základný predpoklad na posilnenie kvality vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa implementácie projektov OP KŽP s činnosťami na posilnenie administratívnych kapacít v rámci vytvárania vhodných pracovných podmienok.

Výstupy:

Výsledkom projektu bude vytvorenie vhodných pracovných podmienok pre plnenie úloh implementácie OP KŽP zabezpečením adekvátneho materiálno-technického vybavenia a prevádzkovej podpory pre potreby zamestnancov SO OP KŽP. Dostatočné materiálno-technické, prevádzkové zabezpečenie v podobe IT systému vytvorí podmienky pre kvalitné vykonávanie činností administratívnych kapacít v súlade a v rozsahu práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a procesy informovania a komunikácie za účelom šírenia povedomia o možnostiach a výsledkoch podpory z OP KŽP.

Kontaktná osoba:
Mgr. Adela Hritzová