Prenájom nebytových priestorov SO SAŽP v rámci OP KŽP II

Stav projektu:
v realizácii
Program:
OP KŽP
Cieľ:

Cieľom projektu "Prenájom nebytových priestorov SO SAŽP v rámci OP KŽP II. je financovanie prenájmu nebytových priestorov a súvisiacich prevádzkových nákladov (tepelná energia, elektrická energia, vodné, stočné, zrážková voda, odvoz odpadu) Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) ako sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia na základe uzatvorených Zmlúv o nájme nebytových priestorov v r. 2018-2019.

Aktivity:

Prenájom nebytových priestorov.

Výstupy:

Realizáciou aktivít projektu sa vytvorí základný predpoklad na zabezpečenie plynulej implementácie OP KŽP. Využitím finančných prostriedkov v rámci technickej pomoci OP KŽP sa zabezpečí posilnenie kvality vykonávaných činností, na ktoré je potrebná podpora externého subjektu. Financovanie projektu bude realizované kombinovaným systémom zálohovej platby a systémom refundácie, z dôvodu, že SAŽP nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na pokrytie predmetných výdavkov tak, aby boli zabezpečené podmienky pre kvalitný a efektívny proces implementácie OP KŽP.

Kontaktná osoba:
Ing. Stanislav Uhrin