Mediálna kampaň na podporu implementácie OP KŽP

Stav projektu:
ukončený
Program:
OP KŽP
Cieľ:

Projekt „Mediálna kampaň na podporu implementácie OP KŽP“ je zameraný na financovanie mediálnej kampane vo forme odvysielania 30 sekundových animovaných 3D TV spotov, ktoré sú zamerané na informovanie verejnosti o Operačnom programe Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je prostredníctvom informačných a komunikačných opatrení dosiahnuť maximálnu dostupnosť informácií o pomoci EÚ v oblasti životného prostredia, zabezpečiť vzdelávanie a podporu prijímateľov s cieľom úspešnej implementácie projektov, zvýšiť povedomie verejnosti o možnostiach čerpania EŠIF a o realizovaných projektoch OP KŽP a v neposlednom rade pomôcť budovať pozitívny imidž OP KŽP a SAŽP ako sprostredkovateľského orgánu pre OP KŽP. 

Aktivity:

Financovanie komunikačných aktivít a nástrojov, ktoré budú použité v rámci informovania počas implementácie OP KŽP sú v súlade s Komunikačnou stratégiou pre Operačný program Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020 a Ročnými komunikačnými plánmi.

Výstupy:

Realizáciou aktivít projektu sa vytvorí základný predpoklad na zabezpečenie plynulej implementácie OP KŽP. Využitím finančných prostriedkov v rámci technickej pomoci OP KŽP sa zabezpečí posilnenie kvality vykonávaných činností, na ktoré je potrebná podpora externého subjektu. Financovanie projektu bude realizované kombinovaným systémom predfinancovania resp. zálohovej platby a systémom refundácie, z dôvodu, že SAŽP nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na pokrytie predmetných výdavkov tak, aby boli zabezpečené podmienky pre kvalitný a efektívny proces implementácie OP KŽP.

Kontaktná osoba:
Mgr. Adela Hritzová