Vzdelávacie aktivity a cestovné náhrady zamestnancov SO SAŽP v rámci OP KŽP

Stav projektu:
ukončený
Program:
OP KŽP
Cieľ:

Cieľom projektu "Vzdelávacie aktivity a cestovné náhrady zamestnancov SO SAŽP v
rámci OP KŽP" je zabezpečenie efektívnej implementácie operačného programu
prostredníctvom dostatočne erudovaných ľudských zdrojov. Zabezpečením vzdelávacích
aktivít dosiahneme kvalitné vykonávanie činností administratívnych kapacít v súlade a
v rozsahu práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho
orgánu sprostredkovateľským orgánom. S výkonom vyššie uvedených úloh súvisia aj
služobné cesty administratívnych kapacít a vzhľadom na to budú prostredníctvom
projektu hradené aj cestovné náhrady súvisiace s oprávnenými aktivitami v rámci OP KŽP
ako aj oprávnenými aktivitami v rámci OP ŽP.

Aktivity:

Financovanie cestovných náhrad a vzdelávacích aktivít AK SF EÚ

Výstupy:

Výsledkom projektu je zabezpečenie finančných prostriedkov, ktoré budú použité na
rozvoj profesionálneho rastu administratívnych kapacít, ktoré vykonávajú činnosti v
rámci implementácie OP KŽP a činnosti súvisiace s ukončovaním OP ŽP na základe
pracovných náplní zamestnancov vo verejnom záujme (maximálny počet administratívnych
kapacít je 120) a ktoré budú slúžiť aj v budúcnosti na zabezpečenie kvalitného a
efektívneho výkonu činností vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho
orgánu sprostredkovateľským orgánom (OP KŽP) ako aj činností v súlade so splnomocnením
SORO na plnenie úloh RO súvisiacich s ukončovaním OP ŽP.

Kontaktná osoba:
Ing. Dušana Kvetková