Prenájom nebytových priestorov SO SAŽP v rámci OP KŽP

Stav projektu:
v realizácii
Program:
OP KŽP
Cieľ:

Projekt "Prenájom nebytových priestorov SO SAŽP v rámci OP KŽP" je zameraný na financovanie prenájmu nebytových priestorov a súvisiacich prevádzkových nákladov (tepelná energia, elektrická energia, vodné, stočné, zrážková voda, odvoz odpadu) a prenájmu parkovacích miest Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) ako sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Životné prostredie a Operačný program Kvalita životného prostredia na základe uzatvorených Zmlúv o nájme nebytových priestorov resp. o podnájme parkovacích miest.

Aktivity:

Prevádzková podpora implementácie OP

Výstupy:

Finančné prostriedky použité na prevádzkové zabezpečenie budú slúžiť na dosiahnutie kvalitného výkonu činností vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sporstredkovateľským orgánom (OP KŽP) ako aj činností v súlade so splnomocnením SORO na plnenie úloh RO súvisiacich s ukončovaním OP ŽP. Výsledkom projektu je vytvorenie vhodných pracovných podmienok pre plnenie úloh implementácie zabezpečením adekvátnej prevádzkovej podpory pre potreby zamestnancov SO. Plánovaný počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP ako výsledok realizovaných aktivít projektu je 120 (zamestnanci Sekcie fondov EÚ).
Realizáciou aktivít projektu bude zabezpečený efektívny výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP KŽP a prevádzkovej podpory prostredníctvom vyhovujúcich administratívnych priestorov pre zamestnancov Sekcie fondov EÚ a uskladnenie dokumentácie v rámci OP ŽP/OP KŽP.

Kontaktná osoba:
Mgr. Miroslava Gogová