Právne služby na podporu implementácie SO SAŽP v rámci OP KŽP

Stav projektu:
ukončený
Program:
OP KŽP
Cieľ:

Projekt "Právne služby na podporu implementácie SO SAŽP v rámci OP KŽP" je zameraný na financovanie zabezpečenia právnych služieb na základe požiadaviek Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) ako sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Životné prostredie a Operačný program Kvalita životného prostredia na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí právnych služieb č. SAŽP SFEÚ/2018/16 s dodávateľom SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.

Aktivity:

Právne služby

Výstupy:

Výsledkom aktivít projektu bude posilnenie kvality vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa právnych služieb prostredníctvom zabezpečenia odborného poradenstva pre SO OP KŽP, ako aj v súvislosti s ukončovaním programového obdobia 2007 - 2013. Posilnením kvality vyššie uvedených činností bude zabezpečený pozitívny dopad na implementáciu OP KŽP a ukončovanie OP ŽP so snahou minimalizovať problémové oblasti, s ktorými sa SO stretáva v rámci riadenia, implementácie, monitorovania OP.

Kontaktná osoba:
Mgr. Miroslava Gogová