Prevádzková podpora a zabezpečenie publicity SO SAŽP v rámci OP KŽP

Stav projektu:
ukončený
Program:
OP KŽP
Cieľ:

Projekt "Prevádzková podpora a zabezpečenie publicity SO SAŽP v rámci OP KŽP" je zameraný na financovanie zabezpečenia materiálno-technického vybavenia a prevádzkovej podpory pre zamestnancov Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) ako sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia (SO OP KŽP) a na podporu procesov informovania a komunikácie za účelom šírenia povedomia o možnostiach a výsledkoch podpory z OP KŽP v odbobí od augusta 2015 do decembra 2017. Realizáciou aktivít sa vytvorí základný predpoklad na posilnenie kvality vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa implementácie projektov OP KŽP s činnosťami na posilnenie administratívnych kapacít v rámci vytvárania vhodných pracovných podmienok, ako aj podpora absorpčnej schopnosti v oblasti informovania a komunikácie OP KŽP a zároveň zvýšenie povedomia o možnostiach a výsledkoch OP vrátane zdôraznenia úlohy Európskej únie.

Aktivity:

Informačné aktivity pre potenciálnych žiadateľov NFP
Propagácia OP KŽP
Prevádzková podpora implementácie OP
Materiálno-technické zabezpečenie implementácie OP
Informačné aktivity pre prijímateľov NFP

Výstupy:

Výsledkom projektu je vytvorenie vhodných pracovných podmienok pre plnenie úloh implementácie OP KŽP zabezpečením adekvátneho materiálno-technického vybavenia a prevádzkovej podpory pre potreby zamestnancov SO OP KŽP. Dostatočné materiálno-technické, prevádzkové zabezpečenie vytvorí podmienky pre kvalitné vykonávanie činností administratívnych kapacít v súlade a v rozsahu práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a procesy informovania a komunikácie za účelom šírenia povedomia o možnostiach a výsledkoch podpory z OP KŽP.

Kontaktná osoba:
Mgr. Miroslava Gogová