OP KŽP - MZDY II.

Stav projektu:
ukončený
Program:
OP KŽP
Cieľ:

Projekt je zameraný na financovanie miezd zamestnancov Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) a odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, podieľajúcich sa na príprave, implementácii, riadení, monitorovaní a kontrole OP KŽP v roku 2017. Realizáciou aktivít projektu sa vytvorí základný predpoklad na zabezpečenie stabilizovaných, kvalitných a motivovaných administratívnych kapacít SAŽP ako SO pre OP KŽP.

Aktivity:

Financovanie mzdových nákladov.

Výstupy:

Výsledkom projektu je dostatočné a kvalifikované personálne zabezpečenie implementácie a riadenia OP KŽP ako aj zabezpečenie zamedzenia, resp. zníženia fluktuácie zamestnancov, podieľajúcich sa na implementácii OP KŽP ako aj zabezpečenie financovania osobných nákladov zamestnancov a odmien zamestnancov mimo pracovného pomeru.

Kontaktná osoba:
Ing. Janka Michalová, Mgr. Miroslava Gogová